انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انعطاف­پذیری منابع انسانی به ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل شده است که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات سریع محیطی را می‏دهد. در حالی محققان مدیریت راهبردی منابع انسانی، انعطاف­پذیری منابع انسانی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای شرکت در نظر گرفته­اند، نحوه­ی اثرگذاری انعطاف­پذیری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی به طور تجربی بررسی نشده است. بر اساس مطالعه 123 واحد سازمانی در 17 شرکت بیمه در ایران، این مقاله تلاش می‏کند تا ارتباط علی بین انعطاف ­پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان را با بسط و آزمون مدل علی، روشن کند. شواهد نشان می­دهد که انعطاف­ پذیری منابع انسانی اثر مثبت معنی­داری بر عملکرد در شرکت­های بیمه دارد. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان می­دهد که تمامی ضرایب مسیر معنی­دار هستند، بنابراین، تمام فرضیات تحقیق تایید می­شوند. یافته­های تحقیق نشان می‏دهد که از بین ابعاد انعطاف ­پذیری منابع انسانی، انعطاف­ پذیری مهارتی بیشترین اثر را بر عملکرد شرکت دارد. بنابراین، مهارت­های کارکنان و توانایی کسب مهارت­های جدید نقش مهمی در کسب مزیت رقابتی و عملکرد برای شرکت بیمه ایفا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Resource Flexibility and Organizational Performance in Insurance Industry

نویسندگان [English]

 • Mir Ali Seyed Naghavi 1
 • Mahdi Haghighi Kaffash 2
 • Vahid Najafi Kalyani 3

1 Assistant professor – Faculty of Management and Accounting – Allame Tabataba’i University

2 Assistant professor – Faculty of management and Accounting – Allame Tabataba’i University

3 M.A of Business Management - Faculty of management and Accounting – Allame Tabataba’i University-

چکیده [English]

Human resource flexibility has become an undeniable imperative in the uncertainty and dynamic environment of today since it gives organization the appropriate response to the fast environmental changes. While researchers in strategic human resource management consider human resource flexibility as a source of sustainable competitive advantage for the firms, the process through which human resource flexibility have been affected organizational performance has not been empirically investigated. Based on the study of 123 organizational units in 17 insurance companies operating in Iran, this paper tries to clarify the content of the causal relationship between human resource flexibility and organizational performance by extending and testing the causal model. Evidence indicates that HR flexibility has a positive effect on the organizational performance in insurance companies. Results of structural equation modeling of the causal model indicate that all the path’s coefficients are significant, so all the research hypotheses are supported. The research findings suggest that, between the dimensions of HR flexibility, skill flexibility has the greatest effect on the organizational performance. Therefore, employee skills and their ability to acquire new skills, play an important role in competitive advantage and performance in insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • flexibility
 • Organizational Performance
 • Human Resource
 • HR flexibility
 • Insuranc

دوره 21، شماره 67
بهار 1391
صفحه 129-153
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1391
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1394
 • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1391