تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل

چکیده

با توجه به رقابت جهانی،  ارزیابی عملکرد برای بقای سازمان مورد نیاز است و دلیل اصلی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمانی، افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسب و کار است.هدف این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی در سازمان با میانجی‌گری سکوت سازمانی می باشد. تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی شعب بانک سپه ساری به تعداد 430 نفر هستند که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به تعداد 203 برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه عدد پرسشنامه استاندارد- سنجش رهبری آوولیو (1997)، عملکرد سازمانی اچیو (2003) و سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003) -  می باشد که روایی آنها با تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت و از پایایی خوبی برخوردارند.  داده ها با کمک نرم‌افزار Spss و Lisrel  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج یافته‌ها نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین و مبادله ای با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارند.  سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه منفی دارد.  رهبری تحول آفرین با واسطه سکوت سازمانی باعث افزایش عملکرد می شود و رهبری مبادله ای با واسطه سکوت سازمانی باعث کاهش عملکرد می شود. رهبری تحول آفرین با سکوت سازمانی رابطه منفی دارد. رهبری مبادله ای با سکوت سازمانی رابطه مثبت دارد.با توجه به تأثیر بیشتر رهبری تحول آفرین از رهبری مبادله ای در افزایش عملکرد و شکست سکوت سازمانی به مدیران بانک ها توصیه می شود این سبک رهبری را به عنوان سبک رایج و غالب در برنامه های خود به کار گیرند و باعث افزایش عملکرد سازمان خود در دنیای رقابتی امروزی گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership Style on Human Resources Performance in Organization Mediated by Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • Reza Jafariharandy 1
  • Habibeh Najafi 2

1 Assistant Professor; Group of Educational Sciences and Psychology; University of Qom.Iran

2 PhD Student ; Educational Management; Group of Educational Sciences and Psychology; University of Ardabili Mohaghegh, Iran. Ardabil

چکیده [English]

Due to global competition, performance evaluation is required for the survival of the organization; main reason to assess and measure organizational performance is to increase the organization’s overall effectiveness and business processes. the aim of this study is to investigate the impact of leadership style on human resources performance in organization mediated by organizational silence. Research method is correlation based on structural equation modeling, the statistical population consist of Sari Sepah Bank branches official staff to number 430. The sample size was estimated by Cochran formula to number 203 that were selected by multistage random cluster sampling. The used instrument in this study is three standard questionnaires- leadership measurement Avolio (1997), organizational performance Echio (2003) and organizational silence Vandyne ;et al (2003) - On which their reliability were confirmed by factor analysis and have appropriate validity. Data were analyzed by SPSS software and LISREL. The results showed that transformational leadership style and exchange have positive and significant relationship with organizational performance. organizational silence have negative relationship with organizational performance. Transformational leadership enhances performance mediate by organizational silence and transactional leadership reduces performance mediate by organizational silence. Tansformational leadership have negative relationship with organizational silence. transactional leadership have positive relationship with organizational silence. Due to greater impact of transformational leadership in enhancing organizational performance in compared to transactional leadership and broke the silence; were recommended to banks managers to operate this leadership style in their plans as common style and dominant and enhance the performance of their organizations in today's competitive world .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • Organizational silence
افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر. ( 1391 ). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهشهایمدیریتعمومی، شماره 18 ، ص 65- 84.
اکبری، مینا، کارنما، اسدالله، ملاحسینی، علی. (1392). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی(نمونه پژوهی: سازمانهای دولتی استان کرمان)، توسعه سازمانی پلیس، شماره 45، صص 86-63.
بزرگ نیا حسینی سیده فاطمه،عنایتی،ترانه.(1393). رابطه سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 4.
تحقیقات کشوری.(1394). خلاصه عملکرد بانک مرکزی در ابتدای دوره دولت یازدهم، ماهنامه دیده بان فناوری، سال دوم، شماره هفتم.
حسینی، فرشید،رایج، حمزه، استیری، مهرداد، شریفی، سید مهدی.(1389).بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، 72-55.
دامغانیان، حسین، روزبان، فرناز.(1394). بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته: فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1394، صص194-175.
ساکی، رضا، دستی، مرضیه، نصری، صادق.(1394). رابطه سبک های رهبری تحولی- تبادلی مدیران با سکوت سازمانی: دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری،پژوهش های مدیریت منابع سازمانی،دروه 5،شماره 1، بهار 1394.
شریفی، اصغر، اسلامیه، فاطمه.(1392).تحلیل روابط بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2،صص 85-71.
صافی،محمدحسین، محمدی،فریما،عموزاده، ایمان، عرشی، شهنام.(1394).بررسی رابطه بین سبک رهبَری مدیران با رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان، مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دوره دوم، شماره یک، صص 26-17.
صیادی،فاطمه،عباسی،همایون،عیدی،حسین،صیادی،مهین.(1394).پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس سکوت سازمانی،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 7، صص 18-11.
عباس پور ، ابراهیم، باروتیان، سعید.(1389). بررسی رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دو دوره مدیریت، مدیریت فرهنگی، سال 3، شماره 4، صص 55-37 .
عباس زاده، ناصر، احمدی، حسن، عبدالملکی،صابر.(1393). بررسی رابطه رهبری مبادله ای با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران، نوآوری های مدیریت آموزشی،سال نهم، شماره 3، صص 77-64.
عزیزی نژاد، بهاره، جناابادی، حسین، مرادزاده، عبدالباسط.(1393). طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری، پژوهش های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صص96- 75.
فرهای، اکرم، غفوری، پریا، حقیقی کفاش، مهدی، ابراهیمی، محمد.(1394). تأثیر رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی برکاهش سکوت سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان بانک سپه استان تهران(،پژوهشنامهمدیریتتحول، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 1394.
مشبکی،اصغر، بستام، هادی، ده یادگاری، سعید.(1391).ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند، ، مدیریت سلامت ، دوره 15، شماره 4، 104- 93.
منصورفر،غلامرضا،غیور،فرزاد،راستی آذر، یوسف.(1391). بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانکها،فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، دوره26، شماره 2، تابستان 1392.
موغلی،ع.(1383). رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ) ،مطالعات مدیریت ، شماره 44-43، صص 112-96.
هاشمی،صدیقه.(1393). بررسی تأثیر سبک رهبری فرماندهان صف بر رضایت و عملکرد دانشجویان، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 53، سال چهاردهم، بهار 1393.صص 145- 125.
Almasian A, and Rahimikia A. (2010). Study of the relationship between the leadership style and job burnout of the staff of Lorestan University of Medical Sciences in 2010.Journal of Lorestan University of Medical Sciences;14(1):69-79.( inPersian).
Avolio, B. J. (1997). Full leadership development: Building the vital forces in organizations. Thousand Oaks: CA:Sage.
Bass B. M., Steidlmeier P. (1999) . Ethics, character and authentic transformational leadership behavior"; The Leadership Quarterly, Vol. 10, Iss. 2, pp.181-217.
Bagheri, G., Zarei, R. & Nik Aeen, M. (2012). Organizational Silence (Basic Concepts and Its Development Factors). Ideal Type of Management, 1(1):47-58.
 
Benjamin, L. & Flynn, F.J. (2006).  Leadership style and regulatory mode: Value from fit?. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100(2), 216-230.
Berson Y. Avolio B.J.(2004). Trans formational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of a telecommunication firm; The Leadership Quarterly, Vol. 15, pp. 625-646.
Bogosian, Robert. (2012). Engaging Organizational Voice: A Phenomenological Study of Employee’s Lived Experiences of Silence in Work Group Settings, The Faculty of Graduate School of Education and Human Development of the George Washington University
Brinsfield, C. T., Edwards, M. S., & Greenberg, J. (2009). Voice and silence in organizations:Historical review and current conceptualizations, Voice and silence in organizations, 1,3-33.
Bryant, S. E. (2003). The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating Sharing and Exploiting Organizational Knowledge. Journal of Leadership & Organizational, 9, 31-44.
Chin, K., Lau, H., & Pun, K. (2003). Development of Aknowledge-based Self- assessment System for Measuring Organizational Performance, Expert Systems with Applications, 3, 443-455.
Dulewicz, V., & Higgs, M. (2005). Assessing Leadership Styles and Organizational Context, Journal of Managerial Psychology, 20(2), 105-123.
Dumber, L.S. & Keristefer, B (2001). Case study of characteristics of effective leadership in graduate student collaborative work. Education Journal. 124(4), 721-726.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies,40(6), 1359-1392.
Elenkov, D. S. (2002). Effects of Leadership on Organizational Performance in Russian Companies. Journal of Business Research, 55, 467– 480.
Esfahani, N., & Gheze Soflu, H. (2011). Relationship between Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Physical Education Managers. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 30, 2384-2393.
Garcia-Morales, V. J., Jimenez-Barrionuevo, M. M., & Gutierrez-Gutierrez, L. (2011). Transformational Leadership Influence on Organizational Performance through Organizational Learning and Innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.  
Golafshani A. (2011). The relationship between type of employment and productivity of employees in Oil Products Distribution Company in Sari. [MA thesis].Sari: Islamic Azad University. (In Persian).
Hancott, D. E. (2005). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Performance in the Largest Public Companies in Canada. Thesis of ph.D, Capella University: Avalable at: http://proquest.umi.com/login.
Harquail CV, Cox T. (1993). Organizational culture and acculturation. In T. Cox, Jr. (Ed.), Cultural diversityinorganizations: Theory,research and practice.San Francisco, CA: Berrett-KoehlerPublishers.
Hallinger, Philip (2012). Leadership for 21st Century Schools: From instructional leadership to leadership for learning.Hong Kong, Instituteof Education.
Ho, L. (2008). What Affects Organizational Performance?. Industrial Management & Data System, 108-118.
Humphreys, J., & Einstein, W. O. (2003). Nothing New Undernthe Sun: Transformational Leadership from a Historical Perspective. Management Decision, 41(1), 85-95.
Khosh Bavar Rostami R.Behshar (2009). The relationship of between staff work life quality and  performance of productivity in educational organization،[MA thesis].Sari: Islamic Azad University.(In Persian.(
Kirkbride P .(2006). Developing transformational leaders:the full range leadership model in action; Journal of Vocational Behavioral, Vol. 66, Iss. 2, pp.117-124.
Ku,T.H .(2011). How to improve organizational performance through learning and knowledge?, International Journal of Manpower,32(5),58-190.
Leithwood, K., Patten , S. & Jantzi, D .(2010). Testing a conception of how school leadership influences student learning. Educational Administration Quarterly.46, 671-706.
Li ,Yan, Sun, Jian-Min. (2015). Traditional Chinese leadership and employee voice behavior:A cross-level examination, The Leadership Quarterly, Vol. 26, Issue 2, Pages 172–189.
McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of Leadership Style and Emotions on Subordinate Performance. The Leadership Quarterly, 13, 545–559.
Noelle-Neumann, E. (1993).  The spiral of silence: Public opinion--Our social skin,University of Chicago Press.
Panahi B, Danayi-Fard H .(2010).  An analysis of employee’s attitudes in public organizations:Explanation of organizational silence climate and silence behavior.Transformation Management Journal; 2(3): 1-19. (In Persian).
Rezaeian A. (2002). Principles of organization and management. Tehran: SAMT Publication. (InPersian).
RezaeianA. (2006).Organizational behavior management: Concepts, theories and applications.Tehran: Tehran University School of Management Publication. (In Persian).
Shirani, A. (2004). Administrative pathologists banking system country, problems and solutions. Improvement and change management studies, 13 (42): 171-188. (in Persian)
Sila, I. (2007). Examining the Effects of Contextual Factors on TQM and Performance through the Lens of Organizational Theories: An Empirical Study. Journal of Operations Management, 25, 83-109.
Stone A. G., Russell R. F., Patterson K. (2004). Transformational versus servant leader ship: A difference in leader focus، Leadership & Organization: on Development Journal, Vol. 25, iss 341, pp 349-361.
Talaei A, Mokhber N, Mohammad Nejad M. Samari AA.(2008). Burnout and its related factors in staffs of university hospitals in Mashhad in 2006. Journal of Semnan University of Medical Sciences ;9(3): 237-46. (Full Text in Persian).
Van Dyne, L., Ang, S., Botero, C., (2003). "Conceptualizing employee silence and employee voice
as multi-dimensional constructs", Journal of Management Studies, 40(6),p. 1360-1391.
Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27 (5): 441-458.
Vesna, B., Ljubica, M., (2008) Organizational Performance Measures for Business Process
Management: a Performance Measurement; Guideline",Kardeljeva,p.1- 17.
Xu Angela J., Loi, Raymond, Lam, Long W., (2015), The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence, The Leadership Quarterly, In Press, doi:10.1016/j.leaqua.2015.03.002.
Yıldız, Ebru, (2013), Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?, Beykent University. Journal of Social Sciences, Vol.6 No.2, 30-44.
Zareei Matin H, Taheri F, Sayyar A. (2012).Organizational silence: Concepts, antecedents, and
consequences. Iranian Journal of ManagementSciences;6(21): 77-104. (In Persian).
Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1389-1404.
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1395
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1395