دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوی فازی پیشایندها و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان

اکبر حسن پور؛ حسن رنگریز؛ یوسف وکیلی؛ بهرام موذنی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 109-142

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.61895.3971

چکیده
  پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. ...  بیشتر

اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر-پیرو

اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ سعید جعفری نیا؛ اسماعیل خرم

دوره 29، شماره 98 ، دی 1399، ، صفحه 139-172

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.54232.3714

چکیده
  یکی ­از مؤلفه­های اساسی و مهم در روابط متقابل بین رهبر و پیرو، اعتماد به سبک رهبری مافوق است. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین اولویت اثر هر یک از سبک‌های رهبری بر اعتماد به رهبر و بررسی پیامدهای حاصل از نقش میانجی اعتماد از طریق فراتحلیل پژوهش­های موجود در این زمینه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت داده­ها کمی است. ...  بیشتر

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی

حامد خامه چی؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی

دوره 29، شماره 97 ، مهر 1399، ، صفحه 133-160

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.48096.3469

چکیده
  این پژوهش به شناسایی پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی با استفاده از رویکرد فراتحلیل می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، پژوهشی کمی است. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی در زمینه توازن کار- زندگی ...  بیشتر