اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر-پیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران (نویسنده مسئول)

10.22054/jmsd.2021.54232.3714

چکیده

یکی ­از مؤلفه­های اساسی و مهم در روابط متقابل بین رهبر و پیرو، اعتماد به سبک رهبری مافوق است. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین اولویت اثر هر یک از سبک‌های رهبری بر اعتماد به رهبر و بررسی پیامدهای حاصل از نقش میانجی اعتماد از طریق فراتحلیل پژوهش­های موجود در این زمینه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت داده­ها کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 257 مقاله معتبر داخلی و خارجی بوده که 76 مورد آن­ با استفاده از روش قضاوتی وارد فراتحلیل شد و برای تحلیل آن­ها از نرم‌افزار CMA2 استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که از بین 11 سبک رهبری شناسایی‌شده ­و اثرگذار بر اعتماد به رهبر، بیش­ترین اندازه اثر مربوط به: رهبری توانمندساز (889/0)، رهبری تطبیقی (835/0)، رهبری اصیل (780/0) و رهبری اخلاقی (704/0) بود. رهبری تحول­آفرین (673/0)، ­خدمتگزار (622/0)، مشارکتی (613/0)، توزیع­شده (480/0)، کاریزماتیک (430/0)، پدرسالارانه (290/0) و تبادلی- عمل‌گرا (234/0) در اولویت بعدی قرار دارند. همچنین نتایج فراتحلیل نشان­ داد که اعتماد به رهبر، به­واسطه ایفای نقش میانجی خود در رابطه با سبک رهبری، از اهمیت برخوردار است و  از بین23 متغیر تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر، بیشترین اندازه اثر مربوط به: ادراک اثربخشی رهبر(701/0)، تعهد عاطفی سازمانی(654/0)، احساس پتانسیل بالای تیمی(626/0) ،پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی(526/0) و بهزیستی روانشناختی(505/0) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meta-analysis of the effect of leadership style on trust in leader-follower relationships

نویسندگان [English]

  • akbar hassanpoor 1
  • yousef vakili 2
  • Saeed Jafari Nia 2
  • Esmaeil Khorram 3
1 Assistant professor, Department of Human Resource Management, Management School, Kharazmi University, Tehran,
2 Assistant professor, Department of Human Resource Management, Managemen School, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 PhD Student in Organizational Behavior management , Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the basic and important components in mutual interactions between the leader and the follower is trust in superior leadership style. Therefore, the purpose of this study is to determine the priority of the effect of each of the leadership styles on trust in the leader and to examine the consequences of the mediating role of trust through the meta-analysis of existing research in this field.This research is practical in purpose and quantitative in terms of the nature of data. The statistical population of the study includes 257 valid domestic and foreign articles, 76 of which were analyzed using the judgment method and CMA2 software to analyze them. The results of the analysis showed that among the 11 identified and effective leadership styles for trusting the leader, the highest effect was related to empowering leadership (0.889), adaptive leadership (0.835), authentic leadership (0.780) and ethical leadership (0.704). Servant (0.622), transformational (0.673), participative (0.613), distributed (0.480), charismatic (0.430), paternalistic (0.290) and transactional (0.234) leadership styles are the next priority. The results of meta-analysis also show that trust in the leader is important due to its mediating role in relation to leadership style, and among the 23 most susceptible variables of trust in the leader, the largest effect is related to: Perception of the effectiveness of the leader (0.701), organizational, emotional commitment (0.654), high potential team feeling (0.626), acceptance and capacity for organizational change (0.526) and Psychological Well-being (0.505).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Interpersonal trust
  • Trust in the leader
  • leadership style
  • Meta-analysis
افجه‌،سیدعلی اکبر؛حمزه پور، مهدی.(1394). رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان،  دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)،دوره هشتم،شماره2،صص161-204.
اکبری، مرتضی؛ پورولی، بهروز؛ دیانتی، مژگان، محمدی، معصومه؛ رضایی، نیلوفر.(1395). رهبری اصیل و سرمایه روان‌شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقض قرارداد روان‌شناختی، مدیریت دولتی، دوره هشتم، شماره 3، صص 511-532.
پورکریمی، جواد؛ میرکمالی، سید محمد؛ عزیزی، مهدی.(1396). رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیل 1393-1394، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 13، صص 35-56.
جمشیدی، مینا؛ کردآبادی، مریم.(1397). طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین با نقش میانجی اعتماد در سازمان­های دولتی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 2، صص 145-164.
چاوشی، سید محمدحسین (1386)، بررسی و مطالعه رابطه هوش عاطفی مدیران و میزان اعتماد زیردستان به آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
خیرگو، منصور؛ شکوهی، جواد؛ شکری، زینب.(1393). بررسی تطبیقی تأثیر سبک‌های رهبری تحول­آفرین بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمان، موردمطالعه: یکی از مراکز نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 53، سال چهارم، 49-70.
زین‌آبادی، حسن.(1389). الگوی تأثیر رهبری تحولی بر اعتماد پیروان به مدیران: آزمون اثرات مستقیم و غیرمستقیم، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دور دوم، شماره 5، صص 139-158.
عشوره، سوسن؛ بحرالعلوم، حسن؛ حسینی نیا، سید رضا.(1393). رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم‌های ورزشی دانشگاهی، پژوهش در ورزش دانشگاهی، صص 56-39.
قربانی زاده، وجه الله.(1397). روش تحقیق فراتحلیل، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.
محمدی مقدم، یوسف؛ عباس­پور، عباس.(1393). ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ پژوهش‌های رابطه‌ی رﻫﺒﺮی تحول‌آفرین ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در سازمان‌های اﯾﺮان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 77، صص 125-152.
 میر محمدی، سید محمد؛ رحیمیان، محمد؛ جلالی خان‌آبادی، طاهره.(1391). رهبری اصیل‌ و دل‌بستگی شغلی ‌اعتماد‌ به‌مثابه متغیر میانجی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 12، صص:15-34.
Afsar, Bilal& Shahjehan,Asad. (2018).Linking ethical leadership and moral voice: The effects of moral efficacy, trust in leader, and leader-follower value congruence", Leadership & OrganizationDevelopment Journal, 39(6), 775–793.
 Agote, Laida & Aramburu, Nekane  and Lines, Rune .(2015). Authentic Leadership Perception, Trust in the Leader, and Followers Emotions in Organizational Change Processes, the Journal of Applied Behavioral Science, 52(1):35-63.
Ahamed,Forbis & Hassan,Arif & Hashim,Junaidah.(2011). Authentic leadership, trust, and employees' work engagement: A comparative study of Islamic and conventional banks in Malaysia, J forGlobal Business Advancement, 6(2):152 - 166.
Allen.Mathew R&George.Bradley A&DavisJames H. (2018). A model for the role of trust in firm level performance: The case of family businesses. Journal of Business Research, 84:34-45.
Altunoğlu, Ali Ender& Şahin,Faruk& Babacan, Sümeyra. (2018) Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model, Management Research Review,42(3):370-390.
Amjad Al-Nasser& Mohamed Behery.(2016).Examining the impact of leadership style and coaching on employees’ commitment and trust: Mediation effect of bullying and job alienation, International Journalof Organizational Analysis,24(2):1-36.
*Bandura,Comille T& Kavussanu,Maria.(2018). Authentic leadership in sport: Its relationship with athletes’ enjoyment and commitment and the mediating role of autonomy and trust, International Journal ofSports Science & Coaching, 13(6):1-10.
Bhatti,Misbah Hayat & Ju,Yanbin & Akram, Umair& Bhatti, Hasnat Muhammad .(2019). Impact of Participative Leadership on Organizational Citizenship Behavior: Mediating Role of Trust and Moderating Role of Continuance Commitment: Evidence from the Pakistan Hotel Industry, Sustainability,11(4):1170.
Bobbio,Andrea & Bellan,Maria& Manganelli, Anna Maria.(2012). Empowering leadership, perceived organizational support, trust, and job burnout for nurses: a study in an Italian general hospital, Health Care Manage Review,37(1):77-87.
Braun, Susanne &Peus,Claudia & Weisweiler,Silke & Frey,Dieter .(2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust,The Leadership Quarterly,24(1):270–283 ·
Cai,Wen Juan& Loon,Mark& Wong, Peter Hoi Kin.(2018).Leadership, trust in management and acceptance of change in Hong Kong’s Civil Service Bureau, Journal of Organizational Change Management,31(5):1054-1070.
Chan,Simon C.H. & Mak,Wai-ming.(2014).The impact of servant leadership and subordinates' organizational tenure on trust in leader and attitudes, Personnel Review,43 (2):272 – 287.
Campbell. Isla and Kodz. Jenny.(2011). What makes great police leadership? What research can tell us about the effectiveness of different leadership styles, competencies and behaviors: A Rapid Evidence Revie. London, National Policing Improvement Agency.
Casimir,Gian & Waldman,David A. & Bartram,Timothy & Yang,Sarah.(2006). Trust and the Relationship Between Leadership and Follower Performance: Opening the Black Box in Australia and China, Journal of Leadership & Organizational Studies,12(3):4-19.
Ceri Booms, Meltem. (2010). An Empirical Study on Transactional and Authentic Leaders: Exploring the Mediating Role of Trust in Leader on Organizational Identification,The Business Review,14(2):247-258.
Costigan, R. D. Ilter, S. E. Berman, J. J. (1998). A multi-dimensional study of trust in organizations, Journal of Managerial Issues,10(3): 303-317.
Coxen,Lynelle & van der Vaart, Leoni & W. Stander,Marius.(2016). Authentic leadership and organizational citizenship behavior in the public health care sector: The role of workplace trust,SA Journal of Industrial Psychology, 42(1):1-13.

Daly,Alan J.(2009). Rigid Response in an Age of Accountability The Potential of Leadership and Trust,Educational Administration Quarterly, 45:168-216.

Daly,Alan J. & Chrispeels,Janet.(2008). A Question of Trust: Predictive Conditions for Adaptive and Technical Leadership in Educational Contexts, Leadership and Policy in Schools, 7(1): 30-63.

Dirks, K. T. & Ferrin, D. L. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice. Journal of Applied Psychology, 87(4): 611–628.
Doaa S. Awaja& Ahmed R. Awaja& Valliappan Raju. (2018). The Influence of Transformational Leadership on Innovation of Universities: The Mediating Role of Trust in Leader, International Journal of Innovative Science and Research Technology, 3(8):469-476.
Ellonen,Riikka Blomqvist Kirsimarja Puumalainen Kaisu. (2008).The role of trust in organizational innovativeness, European Journal of Innovation Management. 11(2):160 – 181.
 Engelbrecht,Amos S. & Heine,Gardielle & Mahembe, Bright.(2014). The influence of ethical leadership on trust and work engagement: An exploratory study, SA Journal of Industrial Psychology, 40(1):1-9.
Eva,Nathan& Newman, Alexander& Miao,Qing .(2018). Chief executive officer participative leadership and the performance of new venture teams, International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship,37(1):69-88.
Ferdowsian. Mehran Charles. (2016). Total Business Excellence - a new management model for operationalizing excellence, International Journal of Quality & Reliability Management,33(7) pp:942-984.
Fragouli,Evangelia.(2019). Employee Trust and Ethical Leadership Decision Making, Journal of Behavior Studies in Organization, 1:1-12.
Göncü,Aslı & Aycan,Zeynep & Johnson, Russell E.(2014).Effects of Paternalistic and Transformational Leadership on Follower Outcomes,the International Journal of Management and Business, 5(1):36-57.
Gallup. (2012). Gallup poll on honesty/ethics of professions. Retrieved from http://www.gallup. com/poll/1654/honesty-ethics-professions.aspx.
Holtz, B. C. & Harold, C. M. (2008). When your boss says no! The effects of leadership style and trust on employee reactions to managerial explanations. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 81: 777-802.
Hsieh,Chia-Chun & Wang, Dan-Shang.(2015). Does supervisor-perceived authentic leadership influence employee work engagement through employee-perceived authentic leadership and employee trust? The International Journal of Human Resource Management, 26(18):1-20.
Irene Hau Siu Chow. (2017). The mechanism underlying the empowering leadership-creativity relationship, Leadership & Organization Development Journal,39(2): 202-217.
Javed, Basharat  & Rawwas, Mohammed Y A & Khandai,Sujata  & Shahid, Kamran  & Habib Tayyeb,.(2018). Ethical leadership, trust in leader and creativity: The mediated mechanism and an interacting affect, Journal of Management & Organization24(3): 388-405.
Jeong,Yeon-Kook , Lee,Yong-Ki  & Kim.(2017).To be true or not to be true: authentic leadership and its effect on travel agents, Asia Pacific Journal of Tourism Research,22(8):819-833.
Jiayan Liu& Oi Ling Siu& Kan Shi.(2010). Transformational Leadership and Employee Well‐Being: The Mediating Role of Trust in the Leader and Self‐Efficacy, Applied Psychology, 59(3):454 – 479.
Kalshoven,Karianne& Hartog, Deanne N. Den.(2009). Ethical Leader Behavior and Leader Effectiveness: The Role of Prototypicality and Trust, International Journal of Leadership Studies, 5 (2):102-120.
Kelloway E. Kevin, Turner Nick, Barling Julian & Loughlin Catherine).2012). Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership,, Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 26(1):39-55.
Kim Tae-Yeol & Wang & Junsong Chen. (2016). Mutual Trust Between Leader and Subordinate and EmployeeOutcomes. Journal of Business Ethics, 149(4): 945-958.
Kimberley, Breevaart& Hannes,Zacher.(2018). Main and Interactive Effects of Weekly Transformational and Laissez-Faire Leadership on Followers’ Trust in the Leader and Leader Effectiveness, Journal of Occupational and Organizational Psychology,92(2):384-409.
Kovaéc, Jure; Jesenko, Manca (2010): The connection between trust and leadership styles in Slovene organizations, Journal for East European Management Studies, ISSN 0949-6181, Rainer Hampp Verlag, Mering, 15, (1): 9-33.
Kumar Jaiswal, Neeraj& Dhar& rajib Lochan. (2017).The influence of servant leadership, trust in leader and thriving on employee creativity, Leadership & Organization Development Journal, 38(1):2-21.
Lamertz.Kai & Devasheesh P. Bhave. (2017). Employee perceptions oforganizational legitimacy as impersonal bases of organisational trustworthiness and trust, Journal of Trust Research,7:129-149.
Lämsä, A-M. & Pučėtaitė, R. (2006). Development of organizational trust among employees from a contextuaperspective. Business Ethics A European Review. 15: 130–141.
Li, H. Sajjad& N. Wang, Q. & Muhammad Ali, A.& Khaqan, Z. Amina, S. (2019). Influence of Transformational Leadership on Employees’ Innovative Work Behavior in Sustainable Organizations: Test of Mediation and Moderation Processes. Sustainability,11(6):1594.

Li,Peter Ping & Bai,Yuntao & Xi,Youmin.(2012).  The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross‐Level Analysis, Management and Organization Review, 8(2): 371-396.

Li,Shao-Long & Huo, Yuanyuan and Long,Li-Rong.(2017). Chinese Traditionality Matters: Effects of Differentiated Empowering Leadership on Followers’ Trust in Leaders and Work Outcomes, Journal of Business Ethics, 145(1): 81-93.
Ling Qian, Liu Fang, and Xiaoyi Wu (2016), Servant Versus Authentic Leadership: Assessing Effectiveness in China’s Hospitality Industry, Cornell Hospitality Quarterly,58(1):53-68.
Lyon, F. G. Möllering, and M. Saunders. (2012). Handbook of Research Methods on Trust, Cheltenham: Edward Elgar.
Maximo,Natasha & Stander,Marius Wilhelm and Coxen, Lynelle .(2019). Authentic leadership and work engagement: The indirect effects of psychological safety and trust in supervisors,  SA Journal of Industrial Psychology, 45(0):1-11.
McAuliffe,Nicholas & Bostain,Nancy S & Witchel,Arnold D. .(2019). The Relationship Between Authentic Leadership, Trust, and Engagement in Library Personnel, Journal of Library Administration, 59(3):1-20.
Miao, Qing& Newman,Alexander & Schwarz, Gary  and XU.(2014). Servant Leadership, Trust, and the Organizational Commitment of Public Sector Employees in China, Public Administration, 92(3):727-743.
Miao,Qing  & Schwarz,Gary  & Xu,Lin .(2013). Participative Leadership and the Organizational Commitment of Civil Servants in C hina: The Mediating Effects of Trust in Supervisor, British Journal of Management, 24:576-592.
Miao,Qing& Newman,Alexander & Huang, Xu .(2014). The impact of participative leadership on job performance and organizational citizenship behavior: distinguishing between the mediating effects of affective and cognitive trust, The International Journal of Human Resource Management ,25(20):2796-2810.

Min Wu& Xu Huang& Chenwei Li& and Wu Liu. (2011). Perceived Interactional Justice and Trust-in-supervisor as Mediators for Paternalistic Leadership, Management and Organization Review, 8(1): 97–121.

Minseo Kim & Terry A. Beehr.(2019). The power of empowering leadership: allowing and encouraging followers to take charge of their own jobs. The International Journal of Human Resource Management.DOI: 10.1080/09585192.2019.1657166.
Muhammad Yasir& Rabia Imran&, Muhammad Kashif Irshad& Noor Azmi Mohamad& and Muhammad Muddassar Khan. (2016). Leadership Styles in Relation to Employees’ Trust and Organizational Change Capacity: Evidence from Non-Profit Organizations, SAGE Open.1-12.
Newman, Alexander & Kiazad,Kohyar & Miao,Qing and Cooper, Brian .(2014). Examining the Cognitive and Affective Trust-Based Mechanisms Underlying the Relationship between Ethical Leadership and Organizational Citizenship: A Case of the Head Leading the Heart? Journal of Business Ethics, 123:113–123.
Nübold,Annika&. Dörr,Stefan L& Maier,Günter W.(2015). Considering the Orphan: Personal Identification and Its Relations with Transformational Leadership, Trust, and Performance in a Three-path Mediation Model, Leadership,11(2):230-254.
Phong Ba Le & Hui Lei (2018): Fostering knowledge sharing behavior through ethical leadership practice: the mediating roles of disclosure-based trust and reliance-based trust in leadership, Knowledge Management Research & Practice,16(2):183-195.
Phong Ba Le& Hui Lei. (2018). The mediating role of trust in stimulating the relationship between transformational leadership and knowledge sharing processes, Journal of Knowledge Management,22(3):521-537.
Pillai, Rajnandini & Kohles, Jeffrey C & Bligh, Michelle C& Carsten, Melissa K & Brodowsky, Glen.(2011). Leadership in “Confucian Asia”: a three-country study of justice, trust, and transformational leadership, Organization Management Journal, 8(4): 242-259.
Podsakoff,Philip M.  & MacKenzie,Scott B.  & Moorman, Robert   and Fetter, Richard  .(1990).Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors,  The Leadership Quarterly, 1(2):107-142.
PytlikZillig.Lisa M& Kimbrough.Christopher. (2016). Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet? Interdisciplinary Perspectives on Trust, Publisher Name:Springer,Cham.
Qiua,Shaoping & Alizadeha,Amin & Dooleya,Larry M. & Zhang,Ruijuan.(2019). The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry, Journal of Hospitality and Tourism Management, 40:77-87.
Rawat, P. and Lyndon, S. (2016).Effect of paternalistic leadership style on subordinate’s trust: an Indian study, Journal of Indian Business Research, 8(4): 264-277.
Rosenthal.Robert& DiMatteo M. Robin .(2001).Meta-Analysis: RecenDevelopments in Quantitative Methods for Literature Reviews, Annual Review of Psychology 52(1):59-82.
 Rusman. Ellen& Sloep. Peter & Bruggen .Jan Van and  Koper. Rob.(2010). Fostering trust in virtual project teams: Towards a design framework grounded in a TrustWorthiness ANtecedents (TWAN) schema, international Journal of Human-Computer Studies,68:834-850.
Saher,Noreen &Naz,Samina & Tasleem, Iqra & Naz, Rabia& kausar, Salma.(2013). Does Paternalistic leadership lead to Commitment? Trust in leader as moderator in Pakistani context, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, 5(1):443-455.
Saleem,Farida & Zhang,Yingying & Gopinath,C. and Adeel,Ahmad.(2020). Impact of Servant Leadership on Performance: The Mediating Role of Affective and Cognitive Trust, SAGE Open.1-16.

Sawilowsky, S. S. (2009). New Effect Size Rules of Thumb. Journal of Modern Applied Statistical Methods Article, 8(2): 597-599.

Schaubroeck, John & Chunyan Peng,Ann & S. K. Lam, Simon .(2011). Cognition-Based and Affect-Based Trust as Mediators of Leader Behavior Influences on Team Performance,  Journal of Applied Psychology, 96(4):863-871.
Schwepker, Jr Charles H.(2019). Using Ethical Leadership to Improve Business-To-Business Salesperson Performance: The Mediating Roles of Trust in Manager and Ethical Ambiguity, Journal ofBusiness-to-Business Marketing, 26(2): 141-158.
Searle, R. H. Nienaber, A.M. I. & Sitkin, S. B. (2018). Implications for future directions in trust research. In R. H. Searle, A.M. I. Nienaber, & S. B. Sitkin (Eds.), The Routledge companion to trust, 536–541.See-Kwong Goh& Brian Zhen-Jie, Low. (2014). the Influence of Servant Leadership towards Organizational Commitment: The Mediating Role of Trust in Leaders, International Journal of Business and Management, 9(1): 17-25.
Shao-Long Li&Yuanyuan Huo& Li-Rong Long. (2015). Chinese Traditionality Matters: Effects of Differentiated Empowering Leadership on Followers’ Trust in Leaders and Work Outcome, Journal of Business Ethics, 145: 81-93.
Shenjiang Mo& Junqi Shi. (2015). Linking Ethical Leadership to Employee Burnout, Workplace Deviance and Performance: Testing the Mediating Roles of Trust in Leader and Surface Acting, Journal of Business Ethics, 144:293–303.
Sunisa Pravichai & Vanchai Ariyabuddhiphongs. (2018). Transformational leadership and turnover intention: the mediating effects of right speech (Samma Vaca) and trust in the leader, Journal of Management, Spirituality & Religion,15(3):253-272.

Tian,Qing & Sanchez, Juan I.(2017). Does paternalistic leadership promote innovative behavior? The interaction between authoritarianism and benevolence, Journal of Applied Social Psychology, 47(5):235-246. 

Tang K.N. (2019) Leadership Styles and Organizational Effectiveness. In: Leadership and Change Managemen, Springer Briefs in Business, 11-25.
Tomaževicˇ Nina & Aristovnik Aleksander. (2019). Factors of Trust in Immediate Leaders: An Empirical Study in Police Service Environment, International Journal of Environmental And Public Health.16(14):2-17.
Tremblay Maxime A. (2010). Fairness Perceptions and Trust as Mediators on the Relationship Between Leadership Style, Unit Commitment, and Turnover Intentions of Canadian Forces Personnel, MILITARY PSYCHOLOGY, 22:510–523.
Ugwu, Leonard I & Enwereuzor, Ibeawuchi K & Orji,Esther.(2015). Is trust in leadership a mediator between transformational leadership and in-role performance among small-scale factory workers? Review of Managerial Science, 10(4):629-648.
Vanhal, Mika & Heilmann. Pia and Salminen.Hanna. (2016). Organizational Trust Dimensions as AntecedentsOrganizational Commitment. Knowledge and Process Management, 23: 46-61.
Wong,Yui-Tim.(2017). Trust, job security and subordinate–supervisor guanxi: Chinese employees in joint ventures and state-owned enterprise, Asia Pacific Business Review,24(1):1-18.

Xu HuangJoyce Iun& aping Gong& Aili Liu. (2010). Does Participative Leadership Enhance Work Performance by Inducing Empowerment or Trust? The Differential Effects on Managerial and Non-Managerial Subordinates, Journal of Organizational Behavior, 31(1):122 – 143.

 Yang. Jixia  &  Mossholder. Kevin W.(2010).Examining the Effects of Trust in Leaders: A Bases-and-Foci Approac,The Leadership Quarterly,21(1):50-63. 
Yi-Feng Yang.(2016). Examining Competing Models of Transformational Leadership, Leadership Trust, Change Commitment, and Job Satisfaction, Psychological Reports,119(1):154-173.
Yi-Ying Chang. (2017). Charismatic leadership in IT firms in Taiwan: an empirical study, Asia Pacific Business Review,24(1):53-71.
Yongping Xiea& Wei Xueb& Ling Lic& Anmin Wanga& Yong Chend,&Qianlin Zhenga& Yayun Wanga and Xinjuan L.(2018). Leadership style and innovation atmosphere in enterprises: An empirical study, Technological Forecasting & Social Change,135,257-265.
Yozgat, Uğur& Meşekıran,Gülen.(2016). The Impact of Perceived Ethical Leadership and Trust in Leader on Job Satisfaction, Journal of Economics, Business and Management, 4(2): 125-131.
Yue Zhu &Syed Akhtar. (2014). The mediating effects of cognition-based trust and affect-based trust in transformational leadership's dual processes: evidence from China, The International Journal of Human Resource Management,25(20):2755-2771.