1. نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 19-46

ابوالحسن فقیهی؛ کاوه تیمور نژاد


2. اخلاق اداری

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 25-50

ابوالحسن فقیهی؛ بهروز رضایی منش


3. اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 113-138

ابوالحسن فقیهی؛ حبیب الله سالار زهی


4. عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 19-54

ابوالحسن فقیهی؛ نایبعلی پور اصغر


5. مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 25-51

ابوالحسن فقیهی؛ حسن دانایی فرد


6. نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 53-70

ابوالحسن فقیهی


7. کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 54-71

ابوالحسن فقیهی؛ جهانیار بامدادصوفی


8. مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 46-61

ابوالحسن فقیهی؛ حسین وزیری