نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع این مقاله نظارت بر دیوانسالاری است و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان سازمان های دولتی و کارکنان انها را که برگزیده مستقیم مردم نیستند به آنان پاسخگو کرد. مقاله با بحثی درباره مفاهیم پاسخگویی آغاز می شود و در پی آن از هدف های پاسخگویی در بخش دولتی و گونه های متفاوت آن سخن به میان می آورد. این مقاله الگویی را تدوین می کند که به عنوان چارچوبی نظری برای مقایسه تعدادی از نظام های متداول پاسخگویی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. نویسنده با استفاده از این الگو نظام های پاسخگویی کشورهای انگلیس و امریکا را که نماینده دو نظام سیاسی متفاوتند و نیز پاکستان، بنگلادش و زامبیا را توصیف می کند. نویسنده امید دارد مطالعه نظام های پاسخگویی در جوامع یاد شده ما را با کیفیت این نظام ها و میزان اثر بخشی آنها آشنا سازد. مقاله بر آن است تا با ارائه مدلی تحلیلی، راه را برای پژوهشگران مطالعات تطبیقی ساختارها و رفتارهای اداری تا حدودی هموار سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Sector Accountability : A Comparative Perspective.

نویسنده [English]

  • abolhasan faghihi

چکیده [English]

The subject of this article  is the issue of accountability in public sector.  It aims  to define  and conceptualize  accountability and present a typology to be used  for comparison among contemporary  political and administrative systems. To  this end, the article  intends to  formulate  a model  through  which systems of accountability in countries such  as Britain and United States as well as Pakistan, Bangladesh  and Zambia  will be examined. This analysis, will reveal  a measure of effectiveness of the  above - mentioned systems. It also, suggests and analytical framework for comparative studies on administrative behavior.


دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 53-70
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395