1. طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 143-174

10.22054/jmsd.2018.8930

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ محمد یزدانی زیارت


2. پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 27-46

10.22054/jmsd.2016.4026

حسین دامغانیان؛ محمد یزدانی زیارت


3. تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب‌آوری

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 127-150

حسین دامغانیان؛ لاله جمشیدی؛ طاهره مقصودی