نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با توجه به میانجی‌گری تلنگرهای مقایسه‌ی اجتماعی و سبز است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شد. نمونه-آماری پژوهش 189 نفر از کارکنان سازمان محیط زیست استان سمنان است که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که ابزار اندازه‌گیری از روایی مناسبی برخوردار بوده و ضریب پایایی آن برای تمام سازه‌های پژوهش، بیشتر از 7/0 می‌باشد. ‌ یافته‌ها، حاکی از آن است که حساسیت محیطی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان دارد. همچنین متغیر‌ حساسیت محیطی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تلنگر مقایسه‌ی اجتماعی و تلنگر سبز دارد. از طرف دیگر تلنگر مقایسه‌ی اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان دارد، اما تلنگر سبز تأثیر مثبت و معناداری بر این نوع رفتارها دارد. ضمن اینکه تلنگر مقایسه‌ی اجتماعی و تلنگر سبز نقش میانجی‌گری بین حساسیت محیطی و رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان ایفا نمی‌کند. با توجه به نادیده‌گرفتن اهمیت تلنگرهای سازمانی می‌توان گفت این پژوهش نگاهی بدیع به این مقوله داشته که می‌تواند منجر به بروز تلنگرهای بیشتری برای بهبود و رفتارها در سازمان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Environmental Sensitivity on Employee Pro-Environmental Behaviour with considering the mediating role of Social Comparison Nudge and Green Nudge

نویسندگان [English]

  • mohammad keshavarz 1
  • Hossein Damghanian 2
  • seyyed abbas ebrahimi 3
  • Abbasli Rastgar 2

1 PhD Student in Organizational Behavior Management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Administration, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Administration, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of environmental sensitivity on , Employee Pro-Environmental Behaviour, considering the role of mediating effect of Social comparison nudge and Green nudge. The purpose of this study is descriptive and survey method. The statistical sample in this study was 189 employees of the environmental organization of Semnan province who were selected randomly. In order to analyze the data, partial least squares method was used. The findings indicate that the instrument of measuring is well-suited and its reliability coefficient is more than 0.7 for all research structures. The results indicate that environmental sensitivity has a positive and significant effect on Employee Pro-Environmental Behaviour. Also the environmental sensitivity has a positive and significant effect on Social comparison nudge and Green nudge. On the other hand, the Social comparison nudge has a negative and significant effect on the Employee Pro-Environmental Behaviour, but the Green nudge has a positive and significant effect on these behaviors. In addition, the Social comparison nudge and Green nudge does not play the role of mediation between environmental sensitivity and Employee Pro-Environmental Behaviour. With notice of ignoring the role and importance of organizational nudges, it can be said that this research has a novel and fresh look at this category, which can lead to the emergence of more nudges to improve and strengthen behaviors in the organizational arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Sensitivity
  • Employee Pro-Environmental Behaviour
  • Social comparison nudge
  • Green nudge