دوره و شماره: دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 5-211