نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه‌های اجتماعی در محیط سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد از نوع آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در روش فراترکیب مجموعه‌ای از مقالات و مطالعات مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی رسانه‌های اجتماعی و مفاهیم مربوطه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق در مرحله کمی، شامل جمعی از خبرگان شرکت‌های پردازش داده‌های مبنا، بانک خون بند ناف رویان، سوپرمارکت انلاین اسنپ، شرکت دی جی پی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، تکنیک دلفی فازی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق در مجموع 4 مقوله شامل مدیریت، فردی، ارتباطی و سازمانی ، 14 مضمون و 36 مفهوم به عنوان پسایندهای رسانه‌های اجتماعی در محیط‌های درون سازمانی شناسایی شدند. بنابراین با توجه به اثرات مثبت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در محیط‌های درون سازمانی، شرکت‌های مورد مطالعه می‌بایست بکارگیری این رسانه‌ها را بیش از پیش مورد تأکید قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the consequences of using social media in the organizational environment

نویسندگان [English]

 • Eham Heydari 1
 • Maryam Tehrani 1
 • Maryam Modaberi saber 2

1 Assistant Professor, Department of Human Resources and Business Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Master's Student in Entrepreneurship Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to identify the consequences of using social media in the organizational environment. In terms of practical purpose, the current research is of mixed exploratory approach. The statistical population of the research in metacomposite method is a collection of related articles and studies in the field of information technology, social media entrepreneurship and related concepts. The statistical population of the research in the quantitative stage includes a group of experts from Babana data processing companies, Royan cord blood bank, Snap online supermarket, and DJP company. Library studies and interviews were used to collect data, and descriptive and inferential statistics were used to analyze data. In the inferential statistics section, fuzzy Delphi technique was used. Based on the research findings, a total of 4 categories including management, individual, communication and organizational, 14 themes and 36 concepts were identified as suffixes of social media in internal organizational environments. Therefore, considering the positive effects of using social media in internal organizational environments, the studied companies should emphasize the use of these media more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social media
 • organizational environment
 • fuzzy Delphi method
 • Individual and organizational factors
 1. احمدی، معصومه؛ جعفری نیا، غلامرضا؛ کیخسروانی، مولود. (1401). مدل جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان بوشهری. فصلنامه روانشناسی سلامت‌و‌رفتار‌اجتماعی،‌2(2)،‌47-58. https://doi.org/https://nmrj.ui.ac.ir/article_24890.html
 2. هنده، امیرحسین، حسنقلی پور، طهمورث، بودلایی، حسن، میرا، سید ابوالقاسم. (1400). استراتژی‌های بازاریابی مبتنی‌بر رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای کوچک فعال در زمینة‌گردشگری‌تحقیقات‌بازاریابی‌نوین،‌11(1)،‌201-216. https://doi.org/10.22108/NMRJ.2020.122047.2058
 3. تابلی،حمید.(1396). رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان های فارس، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(2).
 4. تقوی فرد، محمدتقی. (1398). تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش،‌فصلنامه‌علمی‌مطالعات‌مدیریت‌صنعتی،‌17(54)،‌31-65. https://doi.org/10.22054/jims.2019.17584.1628
 5. حسینی، سیدفرهاد. (1399). تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی، دو فصلنامه علمی مدیریت منابع انسانی پایدار، 2(3)، 7-26. https://doi.org/10.22080/SHRM.2020.2978
 6. حسینی، سیدیعقوب.(1394). تبیین و ارزیابی هوشمندی درون سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، 23، 179-201.
 7. خرازیان، مریم.(1396). شناسایی و برتری یابی کار کردهای رسانه‌های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب نظران ایرانی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات‌بازاریابی‌نوین،‌7(4)،‌41-56. https://doi.org/10.22108/NMRJ.2017.106583.1418
 8. دشتی، جهانگیر؛ میرزایی، علی اکبر(1397) .بررسی اثرات بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مشتریان آنلاین بانک صادرات، مدیریت بازاریابی، دوره 13، 85-65.
 9. دهدشتی، زهره و بهیار،پدرام. (1396). پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در‌جوامع‌مجازی.‌مطالعات‌مدیریت‌فناوری‌اطلاعات،‌6(21)،‌33-64. https://doi.org/10.22054/ims.2018.8511
 10. ذکایی، محمد سعید & حسنی، محمد حسین. (1394). رسانه‌های اجتماعی: مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران).پژوهش‌های ارتباطی، 22(84)، 77-95.‎

https://doi.org/10.22082/cr.2016.18817

 1. ذوالفقارزاده، محمدمهدی.(1394). واکاوی نقش رسانه های اجتماعی در سازمان‌های دانش بنیان:تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی، نشریه رهیافت، 60، 35-52.
 2. رزمی، زهرا و قلمی، عطیه و علیپوریان، فرزانه.(1394). بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر نوآوری سازمانی، دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه، تهران، https://civilica.com/doc/439748
 3. سپهری، فرنام؛ علایی، محمد .(1398). بررسی کارکردها و پیامدهای شبکه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه استان اردبیل). مطالعات جامعه شناسی، 12(44)، 121-136.‎https://doi.org/10.30495/JSS.2019.669589
 1. سجادی، سیدعبدالله.(1394). نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی، مطالعات رسانه ای، 10(28)، 127-143.
 2. شاکری، محمدرضا و بابایی، عباس.(1397).نقش شبکه اجتماعی در مدیریت منابع انسانی و ارتباطات درون سازمانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،تاکستان،https://civilica.com/doc/836484
 3. شایان، علی.(1396). تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 7(3)، 135-155.
 4. شکی، فاطمه.(1397). اثر استفاده از شبکه های اجتماعی بر تسهیم دانش و یادگیری کارکنان ادارات ورزشوجوانان استان گلستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 52، 229-248. https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5866.2180
 5. شیرازی، مهرزاد.(1396). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در فرهنگ سازمانی کارکنان خانه کارگر شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11(1)، 117-138.
 6. طاهریان، مریم، دلاور، علی، رسولی، محمدرضا، و عقیلی، سیدوحید. (1397). رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کاربران. مطالعات رسانه‌های نوین، 4(15 )، 253-280. https://doi.org/10.22054/nms.2018.31796.473
 7. طبرسا، غلامعلی، شکوهیار، سجاد، و الفت، محمد. (1397). تأثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی گری شبکه‌های اجتماعی و تعهد سازمانی. مدیریت‌دولتی،‌10(2‌)،‌311-332،   https://doi.org/22059/JIPA.2018.254720.2240
 8. علم بیگی، امیر؛ حاجی آقا، پروین، جلیلیان، سارا. (1398). بررسی نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(3)، 595-609. 22059/IJAEDR.2019.243490.668503 .  https://doi.org/
 9. فیض کاشانی، مهتاب.(1395). نقش شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، https://civilica.com/doc/577164
 10. محمدی، حیدر، موسوی جد، سیدمحمد، و احمدی زاد، آرمان. (1399). بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط شهر سنندج. نشریه کارافن، 17(3 )، 155-166.
 11. میرمهدی، سید مهدی و جعفری، فخرالدین. (1400). بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی:(مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران).تعامل انسان و اطلاعات، 8(3)، 30-40.‎
 12. ناصری، شیدا.(1394). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
 13. نامی، کلثوم؛ & نظری هنزایی، مرضیه. (1399). تاثیر بگارگیری شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی دبیران با توجه به نقش میانجی انتقال دانش. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(1 (پیاپی41))، 119-135.‎
 14. وظیفه، رسول. (1398). اثر کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد مشتریان با نقش واسطه ارزش درک شده (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه آذربایجان شرقی). مطالعات علوم اسلامی انسانی، 38(6)، 75-83.‎
 15. همتی، علیرضا.(1394). نقش رسانه‌های اجتماعی در توسعه کسب‌وکار، اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،تهران.
 16. Afana, A., & El Agha, A. (2019). The role of organizational environment in enhancing managerial empowerment in Al-Aqsa network for media and art production. International Journal of Business Ethics and Governance, 2(2) 30-65
 17. Afanasyev, V. V., Ivanova, O. A., Rezakov, R. G., Afanasyev, I. V., & Kunitsyna, S. M.(2019) , Organizational environment for the schoolchildrens' professional identities: establishing, modelling, efficiency expectations and long-term development. International journal of civil engineering and technology,10(2),12-16
 18. Ahmad‐Taylor, T. (2010). A Road More Traveled: Media Firms and Social Media.Design Management Review, 21(1), 40-45. https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.2010.00049.x
 19. Alao, B. B., & Gbolagade, O. L. (2020). Coronavirus pandemic and business disruption: The consideration of accounting roles in business revival. International Journal of Academic Multidisciplinary Research.
 20. Barnes, N. G., & Jacobsen, S. L. (2014). Missed eWOM opportunities: A cross-sector analysis of online monitoring behavior. Journal of Marketing Communications, 20(1-2), 147-158.
 21. Briciu, V. A., & Briciu, A.(2021), Social Media and Organizational Communication. In Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology 2609-2624. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3473-1.ch180
 22. -Cai,Z.(2018). Improving the agility of employees through enterprise social media: The mediating role of psychological conditions, International Journal of Information Management, 38(1), 52-63. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.09.001
 23. Dossena, C., Mochi, F., Bissola, R., & Imperatori, B. (2021). Restaurants and social media: rethinking organizational capabilities and individual competencies. Journal of tourism Futures, 7(1), 20-39. https://doi.org/10.1108/JTF-06-2019-0050
 24. Dreher, S. (2014). Social media and the world of work: A strategic approach to employees’ participation in social media. Corporate Communications: An International Journal.‌https://doi.org/10.1108/CCIJ-10-2013-008
 1. Flynn, J. R. (2016). No Population Is Frozen in Time: The Sociology of Intelligence. Psychological Inquiry, 27(3), 205-209.https://doi.org/10.1080/1047840X.2016.1181518
 1. Guesalaga, R. (2016). The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media. Industrial Marketing Management, 54, 71-79. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.12.002
 2. Howaniec, H.(2021). Use of Social Media in Developing Countries: Internet and Social Media Users in Poland. Conference: 37th International Business Information Management Association.
 3. Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013), From e-commerce to social commerce: A close look at design features. Electronic Commerce Research‌and‌Applications,12(4),246-25912(4), https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.12.003
 4. Hysa, B., & Spalek, S. (2019). Opportunities and threats presented by social media in project management. Heliyon, 5(4), 1-28. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01488
 5. Kanyinda Mbelu, J. (2021). The necessity for social media in the development of external communication skills: The International Federation of Settlements Neighbourhood Centers (IFS). Bachelor’s Thesis in Degree Programme in Multilingual Management Assistant, Haaga-Helia University of Applied Science.
 6. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons,53(1),59-68 . https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
 7. Khan, A. A. (2017). Knowledge and Technologies as Predictor of Better Decision in Telecommunication Sector of Pakistan. Asia Pacific Journal of Emerging Markets, 1(1), 60-73.
 8. Langer, E. (2014). What’s trending? Social media and its effects on organizational communication. Journal of Undergraduate research, 17, 1-14.
 9. Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of computer-mediated communication, 19(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/jcc4.12029
 10. Levy, M. (2013). Stairways to heaven: implementing social media in organizations. Journal of Knowledge Management, 17(5), 741–754. https://doi.org/10.1108/JKM-02-2013-0051
 11. Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009), Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 57-365https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002
 12. Mohamed, S., Sidek, S., Izharrudin, Z., Kudus, N., & Hassan, A. (2017). Social mediaimpact on employee productivity at the workplace: A review. Asian Journal of Information Technology, 16(1), 32-37.
 13. Morbi, A. A. (2014).Design, control, and implementation of a robotic gait rehabilitation system for over ground gait training, Doctoral‌dissertation,‌Carleton‌ https://doi.org/10.22215/etd/2014-10142
 14. Pekkala, K., & van Zoonen, W. (2022). Work-related social media use: The mediating role of social media communication self-efficacy. European Management Journal, 40(1), 67-76. https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.03.004
 15. Permana, I. M., & Adam, F. (2021). The Role of the Internet and Social Media in the Spread of ISIS in Indonesia. Halaqa: Islamic Education‌Journal, 5(1),‌13-19. https://doi.org/10.21070/halaqa.v5i1.1130
 16. Razmerita, L., Kirchner, K., & Nabeth, T. (2014). Social media in organizations: leveraging personal and collective knowledge processes. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 24(1), 74-93.

https://doi.org/10.1080/10919392.2014.866504

 1. Rozak, H. A., Adhiatma, A., Fachrunnisa, O., & Rahayu, T. (2021). Social media engagement, organizational agility and digitalization strategic plan to improve SMEs’ performance. IEEE Transactions on Engineering Management. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3085977
 2. Schultz, M. D., Koehler, J. W., Philippe, T. W., & Coronel, R. S. (2015). Managing the effects of social media in organizations. SAM Advanced Management Journal, 80(2), 42.
 3. Siddiqui, S., & Singh, T. (2016). Social media its impact with positive and negative aspects. International journal of computer applications technology and research, 5(2), 71-75.
 4. Slovensky, R., & Ross, W. H. (2012). Should human resource managers use social media to screen job applicants? Managerial and legal issues in the USA. Info, 14 (1), 55-69.https://doi.org/10.1108/1463669121119694  
 1. (2019). Impact of the usage of social media in the workplace on team and employee performance, Information & Management,56(8),‌103160. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.04.003
 2. Tajudeen, F. P., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2018). Understanding the impact of social media usage among organizations. Information & Management,55(3), 308-321.https://doi.org/10.1016/j.im.2017.08.004
 1. Woudstra, L., van den Hooff, B., & Schouten, A. P. (2012). Dimensions of quality and accessibility: Selection of human information‌sources from a social capital perspective.Information Processing & Management, 48(4), 618-630. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2012.02.002
 1. Yeni, A. C., & Yasri, Y.(2020), The Effect of Organizational Readiness, Business Environment and Social Media on Adoption of E-Commerce and the SMEs Performance at Sungai Penuh City. In The Fifth Padang International Conference on Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-2020),638-651 Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.072
 2. Zhang, X., Ma, L., Xu, B., & Xu, F. (2019). How social media usage affects employees’ job satisfaction and turnover intention: An empirical study in China. Information & Management, 56(6), 103136. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.12.004