نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پدیده اینرسی سازمانی به طرق گوناگون منجر به ایجاد آسیب و ناکارآمدی در فرایندهای سازمان و در پی آن بروز موانع جدی در راستای نیل به اهداف در سطوح خرد و کلان می‌شود. امروزه با توجه به امکان بروز این پدیده در سازمان‌های گوناگون و ایفای نقش آن به عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده انعطاف‌پذیری و بازداشتن سازمان از ارائه به موقع واکنش و پاسخ به تغییرات روزمره محیطی، اهمیت شناسایی عمیق‌تر علل موثر بر بروز این پدیده و پیامدهای حاصل از آن، دوچندان شده‌ است. لذا با توجه به عدم وجود الگوی یکپارچه و منسجم پیرامون پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام‌مند و ترکیب کیفی یافته های حاصل از مطالعات پیشین در رابطه با موضوع اینرسی در سازمان و تدوین چارچوبی واحد از پیشامدها و پیامدهای پدیده مذکور، به روش فراترکیب، طراحی و اجرا شده است. نتایج پژوهش کاربردی حاضر بیانگر این است که پیشامدهای اینرسی در سازمان در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و پیامدهای آن نیز در دو بعد فردی و سازمانی قابل مطالعه و بررسی می‌باشد. بدین ترتیب بر اساس موارد یاد شده، در پایان پژوهش، الگوی مفهومی پدیده اینرسی سازمانی، تدوین و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern Of the Causes and Consequences of Organizational Inertia

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Kiyanpour 1
 • Hadi Teimouri 2
 • Ali Asghar Mobasheri 3

1 Master's Student in Change Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Ph.D Student in Human Resource Management and Organizational Behavior, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Organizational inertia leads to the damage and inefficiency in organizational processes and then the incidence of serious obstacles in the direction of achieving goals at micro and macro levels. Today due to the possibility of this phenomenon occurring in various organizations, and its role as the most important factor limiting flexibility and preventing the organization from providing a timely reaction and response to daily environmental changes, the importance of deeper identification of the causes affecting the occurrence of this phenomenon and its consequences has doubled. Therefore, due to the lack of a unified and coherent model around the causes and consequences of organizational inertia, the present research aims to systematically review and qualitatively combine the findings of previous studies regarding the issue of inertia in the organization and formulate a single framework of the causes and consequences of the mentioned phenomenon. The results of the present applied research indicate that the causes of inertia in the organization can be studied and investigated in three individual, group and organizational dimensions and its consequences in two individual and organizational dimensions. based on the mentioned cases, at the end of the research, the conceptual model of the organizational inertia was developed and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Inertia
 • Causes
 • Consequences
 • Meta-Synthesis
 1. آقازاده، فاطمه. (1401). «بررسی تاثیر سکون‌زدگی شغلی کارکنان بر اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند»، دستاورد های نوین در مطالعات علوم انسانی، (51)5، 168-180.
 2. ابراهیمی، سید عباس. (1394). «درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان های بخش دولتی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، (1)4، 91-108. DOI: 1001.1.2322522.1394.4.0.6.7
 3. بیاتی، بهنام، سلیمانی، مجید و احمدی، سیروس. (1398). «اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری و سایش اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، (22)6، 99-85. DOI: https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47711.1985
 4. تاجدینی، کیهان، احمدیان، علی‌اشرف و معطوفی، علی‌رضا. (1393). «بررسی رابطه اینرسی راهبردی و عملکرد صادراتی: مورد بنگاه های صادر کننده استان تهران»، مدیریت بهره وری، (28)7، 33-49.DOI: 1001.1.27169979.1393.8.1.2.8
 5. جمالی روشت، سعید و رادمرد، سعید. (1399). «پایش نقش کارکرد های مدیریت سایبرنتیک در پیشگیری از اینرسی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی گری تسهیم دانش در بین کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی»، فصلنامه علمی مدیریت سازمان های دولتی، (4)8، 25-41. DOI: https://doi.org/10.30473/ipom.2020.49845.3894
 6. چهارمحالی زاده، نازنین. (1400). «بررسی تاثیر اینرسی سازمانی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری شوشتر)»، فصلنامه رویکرد های پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (18)5،135-153. DOI:https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1072
 7. خاشعی، نوید، محمدی نسب، علی و مهدی زاده، الهه. (1395). «کاوشی بر تاثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط، با تاکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز»، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، (4)14، 1111-1136. DOI: 22059/jomc.2016.60493
 8. دوستار، محمد، بابازاده، طاهر، مرادی، محمود. (1398). «بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیلگری اینرسی سازمانی»، نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (2)9، 165-198.
 9. رجائی، زهرا و اسدزاده، فرشته. (1400). «تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی»، پژوهش های مدیریت عمومی، (52)14، 277-301. DOI: 22111/jmr.2021.35653.5189
 10. رستگار، عباسعلی، شول، حسین و شرفی، وحید. (1396). «نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیدۀ ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل‌کنندگی جو سازمانی»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی (علمی-پژوهشی)، (2)6، 27-50. DOI: 1001.1.23221518.1396.6.2.2.1
 11. سیدنقوی، میرعلی، پوربهروزان، علی و قربان‌علی زاده، رسول. (1400). «اینرسی سازمانی به مثابه مانع تغییر: کاربرد استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد در فهم اینرسی سازمانی» مدیریت فرهنگ سازمانی، (2)19، 251-280. DOI: 22059/jomc.2020.298205.1007993
 12. عامریان، حسین، فهیمی‌نژاد، علی، مرسل، باقر و سیاوشی، محمد. (1401). »همبستگی رهبری مدیران و اینرسی سازمانی با نقش میانجی گری طفره روی اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان«، فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، (1)12، 81-94. DOI: http://jhpm.ir/article-1-1573-fa.html
 13. لطفی زنگنه درویش، مصدق، امیرنژاد، قنبر و مکوندی، فواد. (1401). «رابطه ابعاد پویای فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق با اینرسی سازمانی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، (2)17، 170-181. DOI: http://ethicsjournal.ir/article-1-2681-fa.html
 14. مومنی بادله، کوثر و عنایتی، ترانه. (1398). «برانگیختن اینرسی سازمانی: شناسایی ابعاد و اجزاء اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران»، نشریه توسعه آموزش پزشکی، (36)12، 60-71. DOI: http://ce.mazums.ac.ir/article-1-446-fa.html
 15. مومنی بادله، کوثر، عنایتی، ترانه و نیازآذری، کیومرث. (1398)، «اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت»، تعالی بالینی، (1)9، 17-24. DOI: http://ce.mazums.ac.ir/article-1-446-fa.html
 16. AlHasnawi, H. H., & Abbas, A. A. (2020). Workplace Ostracism as a Mediating Variable in the Relationship between Paradoxical Leader Behaviors and Organizational Inertia. Organizacija, 53(2), 165-181. DOI: https://doi.org/10.2478/orga-2020-0011
 17. AlKayid, K., Selem, K. M., Shehata, A. E., & Tan, C. C. (2022). Leader vision, organizational inertia and service hotel employee creativity: Role of knowledge-donating. Current Psychology, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1007/s12144-022-02743-6
 18. Asano, A., & Eto, T. (2007). Organisational inertia in Japanese institutions. Journal of Asian Economics, 18(6), 915-933. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asieco.2007.07.008
 19. Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis studies of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4), 487-499. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.013
 20. Feng, M., Li, J. J., & Xiong, X. Y. (2022). Institutional Pressures, High-Performance Work Systems, and Marketability: The Moderating Role of Organizational Inertia. The Journal of Applied Behavioral Science, 00218863221096164. DOI: https://doi.org/10.1177/00218863221096164
 21. Fu, X., Luan, R., Wu, H. H., Zhu, W., & Pang, J. (2021). Ambidextrous balance and channel innovation ability in Chinese business circles: the mediating effect of knowledge inertia and guanxi inertia. Industrial Marketing Management, 93, 63-75.DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.11.005
 22. Huang, H. C., Lai, M. C., Lin, L. H., & Chen, C. T. (2013). Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation: An open innovation perspective. Journal of Organizational Change Management, 26 (6), 977-1002. DOI: https://doi.org/10.1108/JOCM-04-2012-0047
 23. Godkin, L., & Allcorn, S. (2008). Overcoming organizational inertia: a tripartite model for achieving strategic organizational change. The Journal of Applied Business and Economics, 8 (1), 82-94. DOI: 1057/9781137394699_6
 24. Gwet, K. .L (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. USA: Advanced Analytics LLC.
 25. Liao, S. H. (2002). Problem solving and knowledge inertia. Expert Systems with Applications, 22, 21–31.DOI: https://doi.org/10.1016/S0957-4174(01)00046-X
 26. Mikalef, P., van de Wetering, R., & Krogstie, J. (2021). Building dynamic capabilities by leveraging big data analytics: The role of organizational inertia. Information & Management58(6), 103412. DOI: https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103412
 27. Mikalef, P., Van de Wetering, R., & Krogstie, J. (2019). Big data enabled organizational transformation: the effect of inertia in adoption and diffusion. Germany/Berlin: Business Information Systems (BIS). DOI: 1007/978-3-319-93931-5_10
 28. Palomino-Tamayo, W., & Timaná, J. S. (2022). Creating firm value, overcoming organizational inertia through the marketing value chain. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 35(1), 20-36. DOI: https://doi.org/10.1108/ARLA-06-2021-0119
 29. Putri, I. R. H., Angwar, T., & Padmalia, M. (2022). organizational inertia and organizational performance: family business context in indonesia. DeReMa (Development Research of Management). Jurnal Manajemen, 17(2), 162-185.
  DOI: http://dx.doi.org/10.19166/derema.v17i2.4995
 30. Ring, N., Jepson, R., & Ritchie, K. (2011). Methods of synthesizing qualitative research studies for health technology assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 27(4), 384-390. DOI: 10.1017/S0266462311000389
 31. Rowe, F., Besson, P., & Hemon, A. (2017). Socio Technical inertia, dynamic capabilities and environmental uncertainty: senior management view and implications for organizational transformation. ECIS, 2(4). DOI: https://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/27
 32. Sabuhari, R., Sudiro, A., Irawanto, D.W., & Rahayu, M. (2020). The effects of human resource flexibility, employee competency, organizational culture adaptation and job satisfaction on employee performance. Management Science Letters, 10(8), 1777-1786. DOI: 10.5267/j.msl.2020.1.001
 33. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative research. New York: Springer.
 34. Sillic, M. (2019). Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context. computers & security, 80, 108-119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cose.2018.09.012
 35. Warg, M., & Hans, S. (2022). How to Overcome Organizational Inertia by Shaping Institutions and Value Propositions: an Analysis of the Impact of Service-Catalogs. st RESER Conference, Fraunhofer IAO, Heilbronn.
 36. Xie, X., Fang, L., Zeng, S., & Huo, J. (2016). How does knowledge inertia affect firms product innovation?. Journal of Business Research, 69(5), 1615-1620. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.027
 37. Zhen, J., Cao, C., Qiu, H., & Xie, Z. (2021). Impact of organizational inertia on organizational agility: The role of IT ambidexterity. Information Technology and Management, 22(1), 53-65. DOI: 10.1007/s10799-021-00324-w