بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش

مهدی جمشیدیان؛ محمد حسن شهشهانی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، ، صفحه 135-158

چکیده
  بشر همواره با محدودیت های خود درصدد مناسب ترین بهره گیری از منابع در دسترس بوده است. از این رو به طور مستمر به دنبال ساز و کارهای بهره گیری بهتر از منابع موجود بوده و پیوسته ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خود را در این جهت متحول نموده است. مقاله حاضر به بررسی علل افت و خیز های بهره وری در کارخانه های نساجی بارش می پردازد. برای این بررسی از ...  بیشتر