1. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


2. نقش ادراک از ویژگی‌های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 31-55

10.22054/jmsd.2017.8219

مهدی یزدان شناس؛ وحید حبیبی راد


3. رابطه ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 143-156

10.22054/jmsd.2016.4033

مهدی یزدان شناس؛ پویا پورمقدسیان