دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
پایش تاثیر‌پذیری اینرسی‌سازمانی از سایش اجتماعی؛ ‌تببین نقش میانجی آشفتگی‌رفتاری مدیران

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی

دوره 30، شماره 102 ، دی 1400، ، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.61413.3959

چکیده
  سایش اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که احساسات منفی علیه یک شخص یا کارمند ابزار شود یا مسائلی وجود داشته باشد که شخص یا کارمند را از دستیابی به اهداف خود یا اهداف سازمانی بازدارد‌ که این مهم در بلند بلندمدت موجب اینرسی‌ و سکونسازمانی می‌شود‌. لذا، پژوهش حاضر با هدف پایش تاثیرپذیری‌ اینرسی‌ سازمانی از سایش اجتماعی با تبیین نقش میانجی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی

سید نجم الدین موسوی؛ سیده نسیم موسوی

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، ، صفحه 103-135

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.41812.3292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق ...  بیشتر