نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد واحد ملایر‌، ملایر‌،‌‌‌ ایران

چکیده

سایش اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که احساسات منفی علیه یک شخص یا کارمند ابزار شود یا مسائلی وجود داشته باشد که شخص یا کارمند را از دستیابی به اهداف خود یا اهداف سازمانی بازدارد‌ که این مهم در بلند بلندمدت موجب اینرسی‌ و سکونسازمانی می‌شود‌. لذا، پژوهش حاضر با هدف پایش تاثیرپذیری‌ اینرسی‌ سازمانی از سایش اجتماعی با تبیین نقش میانجی آشفتگی رفتاری مدیران انجام پذیرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت‌های دانش بنیان در استان‌لرستان هستند که برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران‌ به کار گرفته شد و تعداد اعضای نمونه 384 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه‌‌‌‌‌‌‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند‌. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی آن‌ها با به‌کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محاسبه آلفای‌ کرونباخ‌ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات‌ ساختاری و نرم‌‌‌‌‌افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 به‌کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌ها نشان داد سایش اجتماعی بر اینرسی‌ سازمانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که آشفتگی رفتاری مدیران نقش میانجی در تاثیر سایش اجتماعی بر اینرسی‌ سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring the impact of organizational inertia on social Undermining; Explain the mediating role of managers' confusion

نویسندگان [English]

  • Ali Shariat.Najade 1
  • seyedh Nasim mousavi 2

1 1. Assistant Professor, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Graduate of Business Administration, E-Commerce, Malayer Branch, Malayer Branch, Iran, Iran

چکیده [English]

social Undermining and tear occurs when negative emotions are used against a person or employee or there are issues that prevent a person or employee from achieving their goals or organizational goals, which in the long run leads to inertia, organizational stagnation. Therefore, the present study aimed to monitor the impact of organizational inertia on social Undermining by explaining the mediating role of managers' behavioral disorder. This research is an applied and descriptive survey. The statistical population of this study is the employees of knowledge-based companies in Stanolorestan, which was used to determine the sample size of Cochrane formula and the number of sample members was estimated to be 384 people who were selected using the available sampling method. The data collection tool in this study is a questionnaire whose validity was confirmed by using the content validity method and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. In this study, to test and test the hypotheses and conceptual model, the structural equation approach and Smart Pls2 and Spss 19 software were used. The results of examining the hypotheses showed that social wear has a positive and significant effect on organizational inertia. In addition, the comparison of the results showed that among the dimensions of social Undermining, supervisor wear has the highest impact on organizational inertia. The results also show that managers' behavioral turmoil has a mediating role in the effect of social Undermining on organizational inertia

کلیدواژه‌ها [English]

  • social undermining
  • Organizational Inertia
  • Behavioral Confusion
  • Oil Industry Company
ابراهیمی، سید‌عباس(1394). درآمدی بر اینر‌سی‌‌سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان‌های دولتی، فصلنامه سازمان‌های دولتی، سال 4، شماره 3. ص120-102.
اعظمی‌، ادریس؛ کاکابرا‌یی، کیوان (1396). پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم‌های مغزی رفتاری و بد تنظیمی هیجانی، برازش یک مدل، مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبز‌وار، سال 21، شماره 39، ص 37-29.
.بیاتی‌، بهنام؛ سلیمانی، مجید؛ احمدی، سیروس (1398). اثر اینرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمانی بر ریاکاری‌ با میانجی کم‌کاری و سایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی کارکنان‌(مورد‌‌مطالعه: سازمان ورزش شهرداری تهران)،  فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی در ورزش، دوره 6، شماره 2، ص 99-85
شفیعی‌، میثم؛ زار‌عیان، محمد؛ زارعی متین، حسن و فیروزی، منیژه (1397). شناسایی و مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی عوامل اثرگذار بر آشفتگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتاری در مدیران بازاریابی صنعتی بهره‌گیری از نظریه داده بنیاد، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره1، ص. 200-179.
رشیدی، زهرا و فراستخواه‌، مقصود (1397). مفهوم‌پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیات علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران:مطالعه‌ای زمینه‌ای، فصلنامه پژوهش‌ و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 24، شماره 4،ص 150-123.
محترم، معصومه و زمانی، سمیرا (1399). پیش‌بینی سایش‌اجتماعی براساس ادراک معلمان از انواع فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازمانی در مدارس، فصلنامه پژوهشی مدیریت مدرسه، شماره3.ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌148-127.
Anwar‌ ,F, Paul S‌‌id‌‌‌in‌‌I, J(2016). Social Undermining, Stress and Well-Being: A Mediation Mechanism, International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA), 1(1), P.86-92.
A‌‌b‌‌r‌‌a‌‌h‌‌‌i‌‌mi, S, A (2014). An Introduction to Organizational Inertia and Its Influencing Factors in Governmental Organizations, Quarterly Journal of Governmental Organizations, Fourth Year, No. (13 consecutive). P.120-102.(In P‌‌a‌‌r‌‌si‌‌an).
A‌‌z‌‌a‌‌m‌‌i‌‌yah, I &  Ka‌‌‌‌k‌‌a‌‌b‌‌r‌‌a‌‌e‌‌i, Saturn (2016). Predicting turbulence tolerance based on behavioral brain systems and emotional d‌‌y‌‌s‌‌regulation, fitting a model, Journal of Student Research Committee of S‌‌a‌‌‌b‌‌z‌‌‌e‌‌v‌‌a‌‌r University of Medical Sciences, V( 21), N (39), P. 37-29. (In P‌‌a‌‌r‌‌s‌‌i‌‌‌‌‌a‌‌n).
B‌‌‌a‌‌‌‌y‌‌a‌‌t‌‌i, B,  S‌‌o‌‌‌l‌‌e‌‌‌i‌‌m‌‌a‌‌n‌‌i, M,  A‌‌h‌‌m‌‌a‌‌d‌‌‌i, S (2018). The Effect of Organizational Inertia on Hypocrisy Mediated by Underemployment and Social Wear of Employees (Case Study: Tehran Municipality Sports Organization), Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, in Sports V( 6), N( 2),P. 99-85. (In P‌‌a‌‌r‌‌s‌‌i‌‌an).
D‌‌‌‌u‌‌ff‌‌‌y, M.K., G‌‌‌a‌‌‌n‌‌‌s‌‌t‌‌e‌‌‌r, D.C & P‌‌a‌‌g‌‌‌on, M (2002).Social‌‌ undermining in the w‌‌or‌‌‌‌‌k‌‌place.‌‌ Academy of Management ‌‌‌Journal. 45: 331–352.
G‌‌o‌‌d‌‌k‌‌in, L. A‌‌l‌‌l‌‌corn, S. (2008) "Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational c‌‌h‌‌a‌‌n‌‌g‌‌e‌;J‌‌o‌‌u‌‌‌‌r‌‌n‌‌al o‌‌f‌‌Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95.
  Greenberg1, , D,M,  Kolasi3, J, P , C. Hegsted1, Yoni Berkowitz1, Y,L. J‌‌u‌‌r‌‌i‌‌s‌‌t,‌‌E(2017). M‌‌e‌‌n‌‌t‌‌‌‌‌l‌‌‌‌i‌‌zed affectivity: A new model and assessment of emotion regulation, regulation. P‌‌L‌‌o‌‌s One, ,P.1-27.
Herman, I, (2011), Inertia and change related to sustainability – An n‌‌s‌‌t‌‌it‌‌ut‌‌io‌‌n‌‌al approach, journal of cleaner production, V‌‌o‌l 99: 354-365.
H‌‌e‌‌i‌‌‌‌m‌‌o‌‌n‌‌e‌‌n, M, (2015), Organizational Inertia in a Strategic Public Sector Merger: Case Aalto University, Aalto University publication series, Department of Industrial Engineering and Management.
H‌‌u‌‌rajah H‌‌as‌‌n‌‌awl, H, A‌‌b‌‌d‌‌u‌‌l‌‌h‌‌‌‌a‌‌s‌‌s‌‌a‌‌n  A‌‌b‌‌b‌‌a‌‌s‌‌,A(2020), Workplace Ostracism as a Mediating Variable in the Relationship b‌‌e‌‌t‌‌w‌‌e‌‌e‌‌n Paradoxical Leader B‌‌e‌‌h‌‌a‌‌v‌‌‌‌i‌‌ours and Organizational Inertia, O‌‌‌‌r‌‌g‌‌a‌‌n‌‌i‌‌z‌‌‌‌ac‌‌i‌‌j‌‌a, 53,p.165-181
K‌‌a‌‌‌f‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌n‌‌‌‌e‌‌‌‌j‌‌‌a‌‌‌‌d‌‌‌,M(2018).The Investigation Relation Between Inefficient Attitude and Social Undermining of the Employees of Football Clubs in Kerman, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 7(1),  P.76-86
K‌‌a‌‌r‌‌t‌‌‌h‌‌i‌‌k‌‌‌e‌‌y‌‌a‌‌n,‌‌C(2017).An Exploratory Study on Increasing Social Undermining in O‌‌‌r‌‌g‌‌a‌‌n‌‌‌i‌‌‌‌s‌‌a‌‌t‌‌ions: A Socio Psychological Leadership Perspective, International Journal of Research in SocialSciences,P.554-590.
L‌‌e‌‌y‌‌r‌‌o,‌‌T,‌‌M  Michael J. Z‌‌v‌‌o‌‌l‌‌e‌‌n‌‌s‌‌k‌‌y,‌‌M‌‌‌‌,J,   &  B‌‌e‌‌r‌‌n‌‌stein,‌ A(2010). Distress Tolerance and Psychopathological Symptoms and D‌‌i‌‌s‌‌‌‌o‌‌r‌‌d e‌‌r‌‌s:A Review of the Empirical Literature Among Adults‌‌‌,i n Psychological Association, 576 – 600
M‌‌‌‌i‌‌k‌‌al‌‌e‌‌f,‌‌P, W‌‌e‌‌t‌‌e‌‌‌‌r‌‌i‌‌n‌‌g‌ ,R, V K‌‌r‌‌o‌‌g‌‌s‌‌t‌‌i‌‌e‌‌,J(2019). From Big Data Analytics to Dynamic Capabilities:‌‌‌The Effect of Organizational Inertia, From Big Data Analytics to Dynamic Capabilities, Twenty-Third Pacific Asia Conference on Information Systems,P.1-14.
M‌‌a‌‌h‌‌t‌‌arm,‌‌M & Z‌‌a‌‌m‌‌‌a‌‌n‌‌‌i, S (2020). Predicting social wear and tear based on teachers' perceptions of different types of organizational culture in schools, Quarterly Journal of School Management, (3).P. 148-127.(In P‌‌a‌‌r‌‌s‌‌i‌‌an).
S‌‌a‌‌n‌‌‌d‌‌í‌‌n, S. Simons,  J, M. V‌‌a‌‌‌‌‌‌l‌‌i‌‌‌‌e‌‌n‌‌t‌‌e ,  R, M. Simons, R & Chorot1,P(2017). Psychometric properties of the s‌‌p‌‌a‌‌n‌‌i‌‌s‌‌h version of The Distress Tolerance Scale and its relationship with personality and psychopathological symptoms P‌‌s‌‌‌‌i‌‌‌‌c‌‌o‌‌t‌‌‌‌h‌‌e‌‌ma,‌‌‌P. 421-428.                                                                                                            
Shi, X & Zhang, Q(2018).I n‌‌bound  Open In N‌‌ovation  And Radical In N‌‌ovation Capability, The Moderating Role Of  Organization Inertia, Journal Of  Organization Change M‌‌‌a‌‌‌n‌‌‌a‌‌g‌‌e‌‌‌m‌‌‌ant‌‌‌, p.581-597.
Sa‌‌f‌‌e‌‌‌i, M; Z‌‌a‌‌r‌‌e‌‌i‌‌a‌‌n, M,  Z‌‌a‌‌r‌‌‌e‌‌‌i M‌‌a‌‌t‌‌i‌‌n, H & F‌‌i‌‌r‌‌o‌‌o‌‌z‌‌i, M (2017). Identifying and Modeling the Factors Affecting Behavioral Disorder in Industrial Marketing Managers Utilizing Foundation Data Theory, Business Management Quarterly, V( 11), N( 1), p. 200-179.(In P‌‌a‌‌‌r‌‌‌s‌‌‌‌‌i‌‌an).                                                                                                         
T‌‌a‌‌h‌‌‌e‌‌‌r‌‌pour, F, R‌‌‌a‌‌‌j‌‌‌a‌‌‌e‌‌‌e‌‌‌p‌‌o‌‌‌u‌‌‌r,‌‌‌S S‌‌‌iadat ,A & K‌‌‌a‌‌‌z‌‌‌e‌‌‌m‌‌‌I‌‌,I(2016). Analysis of Bilateral Effects between Social Undermining and Co-Creation among University Faculty M‌‌e‌‌m‌‌b‌‌‌e‌‌r‌‌s‌‌,International Education Studies;. (9),( 7), P.135-144.