1. فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 65-88

بهروز رضائی منش؛ جعفر عباس پور


2. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

دوره 21، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی


3. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

دوره 21، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 109-134

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی