تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارکنان صف در سازمان‎های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات، رضایت مشتری و برند سازمان‎ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می‌باشد. بانک‏ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می‌باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می‌باشد، در چنین شرایطی رقابت در حوزه‌های مالی و پولی(سخت) معنای واقعی خود را از دست داده و بانک‏ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای دیگری جهت حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی خود می‌باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع بوده که آیا عوامل نرم و مرتبط با حوزه رفتار هم چون رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان می‌شود. پژوهش حاضرمطالعه ای کاربردی ـ توسعه‌ای است که در میان نمونه‌ای شامل کارکنان و مشتریان 76 شعبه بانک تجارت و 73 شعبه بانک ملت انجام شد. به منظور تعیین سازه‌های شکل دهنده متغیرهای چارچوب مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS با هدف اعتبار یابی مدل و بررسی شاخص ها با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بانک‏ها می‌بایست نسبت به ارتقاء وضعیت عوامل سازمانی شامل فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی کارکنان استراتژی ها و برنامه‌های مناسبی تدوین نمایند. هم‎چنین بانک ملت می‌بایست نسبت به ارتقا برخی مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی به ویژه توجه و احترام، اقدامات موثری به عمل آورد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Competitive Advantage

نویسندگان [English]

 • Habib Rudsaz 1
 • Behrooz Rezaeemanesh 1
 • Shaghayegh Tavakoli 2

1  Assistant Professor of Management and Accounting School, Allameh Tabataba'i Univerity

2 Ph.D. Student of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i Univerity

چکیده [English]

Frontline employees are an important source of differentiation and competitive advantage in the service sector. So in banks as the most important economical and service sector enterprise, employees organizational citizenship behavior is very important. Because Such employees are the most important source of competitive advantage. The purpose of this research studying soft factors that correspond to behavioral area and create competitive advantage in organizations and does organizational citizenship behavior cause competitive advantage, at last a comparative study about the situation of those factors in Tejarat and Mellat banks have done.
   This study is a quantitative study that is done in1390- 1391 in a sample of 1100 employees and customers of 76 branches of Tejarat Bank and 73 branches of Mellat Bank. To gather data two questionnaires for employees and customers based on Likert Scale are used and they are analyzed by descriptive and inferential statistics methods. To determine the constructs of the conceptual model variables PLS software and structural model are used. Composite reliability and Cronbach Alpha are used to measure questionnaires reliability, so all of the factors coefficients are more than 0.7. Discriminant validity  by Average Variance Extracted (AVE) indicator is used to determine convergent validity, so the  AVE indicator is more than 0.5.  Discriminant validity in the research constructs has good fitness. So the average variance square root is more than the correlation coefficient between each concept and the concepts. Findings show that the model has good comeliness totally and all the parts of the model including measurable parts and structural parts are meaning full. So the individual, managerial and organizational factors create organizational citizenship behavior and these factors create competitive advantage by organizational citizenship behavior. It is also found that the banks should promote organizational factors including organizational support, organizational justice and organizational culture  and draw up suitable strategies and long term plans. This kind of studies can be used by managers to increase human resource and organization productivity

کلیدواژه‌ها [English]

 • individual factors
 • organizational factors
 • managerial factors
 • Organizational Citizenship Behavior
 • Competitive Advantage
 • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1391
 • تاریخ بازنگری: 23 دی 1394
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1391