نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت رفتار سازمانی دانشکاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2023.73995.4325

چکیده

تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت‌های رقابتی، تضمین بقای طولانی‌مدت و رشد سازمان‌ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک‌های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان یک رفتار روان‌شناختی ممکن است نقش حیاتی را به‌عنوان یک میانجی در رابطه‌ی ما بین سبک‌های رهبری و خلاقیت کارکنان بازی کند. تحقیق کنونی ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها و اطلاعات پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی کارکنان دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر به تعداد 302 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 169 نفر از کارکنان است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از جامعه‌ی آماری پرسشنامه بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزارهای SPSS 22 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سبک‌های رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Servant and Ethical Leadership Styles on Employees Creativity

نویسندگان [English]

  • hossein hamzavi 1
  • Behrouz Rezaee Manesh 2
  • Habib Rudsaz 2

1 Master's student in Public Administration, majoring in Organizational Behavior Management, Allameh Tabatabai University, Tehran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Encouraging and strengthening creativity among employees is an important strategy for maintaining and improving competitive advantages, ensuring long-term survival and growth of organizations. On the other hand, it is important to determine which leadership styles are related to employees' creativity through which methods, procedures and approaches and through which strategies. Organizational citizenship behavior as a psychological behavior may play a critical role as a mediator in our relationship between leadership styles and employee creativity. The current research is an applied research in terms of its purpose, and a descriptive-survey research in terms of collecting data and information. The statistical population of this research is all the employees of the Persian Gulf State University of Bushehr, numbering 302 people, and the sample size based on Cochran's formula is 169 employees. The tool for collecting data and information from the statistical population was a questionnaire. In order to analyze the research data, the Structural Equation Model (SEM) method and SPSS 22 and Lisrel software were used. The results of the research showed that servant leadership and ethical leadership styles have a significant effect on employee creativity with a mediating role of organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : leadership
  • servant leadership
  • ethical leadership
  • organizational citizenship behavior
  • employee creativity