دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوی رهبری مجازی

سیدعلی اکبر افجه؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حامد دهقانان؛ آرتیمس مسوه مبارکه

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.14158

چکیده
  امروزه تعاملات مهم انسانی به واسطه فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد و این امر یک بازسازی در مفهوم رهبری را می‌طلبد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی رهبری مجازی است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی است.جهت انجام این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد چندگانه به صورت ترکیبی از روش نظریه داده بنیاد و فراترکیب استفاده شده ...  بیشتر

الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، ، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9662

چکیده
  در طول 30 سال گذشته، سازمان‌ها بطور فزاینده بر کیفیت به عنوان بخشی بنیادی از استراتژی مشتری‌محور خود تأکید کرده‌اند. صنعت بانکداری از مهم‌ترین صنایع ارائه‌دهنده خدمات در ایران است. با توجه به نقش تعیین‌کننده نیروی انسانی و رفتار کارکنان در بهبود کیفیت خدمات، هدف این تحقیق، بررسی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده، توانمندسازی ...  بیشتر

رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان

سیدعلی اکبر افجه؛ زهرا علیزاده فر

دوره 26، شماره 84 ، تیر 1396، ، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7856

چکیده
  برندکارفرما تصویری از سازمان بعنوان بهترین مکان برای کار،  با  هدف تاثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی به منظور جذب و حفظ کارکنانی با پتانسیل بالا می باشد. زمانی کارکنان جذب سازمان شده و در آن خواهند ماند که نگرش مثبتی نسبت به سازمان و کارفرما داشته باشند. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی ادراک از برند کارفرما و نگرش های شغلی ...  بیشتر

رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه

سیدعلی اکبر افجه؛ ندا رضایی ابیانه

دوره 22، شماره 70 ، تیر 1392، ، صفحه 231-247

چکیده
  سازمانی و آمادگی برای تغییر با توجه به ویژگیهای سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شرکتهای بیمه خصوصی در ایران هستند. تعداد 111 نفر از مدیران این شرکتها بهعنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک ونیز از پرسشنامه تغییر دانهام و همکاران استفاده ...  بیشتر