نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.65704.4080

چکیده

امروزه تعاملات مهم انسانی به واسطه فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد و این امر یک بازسازی در مفهوم رهبری را می‌طلبد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی رهبری مجازی است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی است.جهت انجام این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد چندگانه به صورت ترکیبی از روش نظریه داده بنیاد و فراترکیب استفاده شده است.در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب 32 پژوهش انتخاب و کدهای مربوطه شناسایی شد در ادامه با استفاده از مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و تحلیل داده‌ها در قالب نظریه داده بنیاد، مفاهیم و مقوله‌های نهایی استخراج گردید. بر این اساس هوش احساسی، هوش فرهنگی، یادگیری مستمر، تاب‌آوری، کاریزمای الکترونیک، همدلی دیجیتال و اصالت به عنوان صفات شخصی؛ سازگاری، گشودگی در برابر تجربه، ریسک‌پذیری، اجتماعی الکترونیک و انتقادپذیری به عنوان صفات شخصیتی؛ مهارت نوشتن دیجیتال، سواد دیجیتال، مخاطب‌شناسی، اقناع و ترغیب، برندسازی شخصی و شبکه‌سازی اجتماعی به عنوان مهارت‌های ارتباطی؛ و اعتمادسازی الکترونیک، مدیریت تغییر الکترونیک، نفوذ و تأثیرگذاری از راه دور، مهارت شناختی و توانمندسازی و مهارت بین فردی به عنوان مهارت‌های رفتاری شناسایی شدند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به رهبری افراد در فضای مجازی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pattern of Virtual Leadership

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjahi 1
  • vahid khashei varnamkhasti 2
  • hamed dehghanan 3
  • Artimass Massveh Mobarakeh 4

1 Professor Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor Allameh Tabataba’i University

3 Associate Professor Allameh Tabataba’i University

4 PD Student in Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In today’s society, important human interactions takes place through information technology, and this requires a reconstruction of leadership concept. The purpose of this study is to provide a model for virtual leadership. This study is fundamental in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. In order to conduct this research, the multi-grounded theory method has been used, which is a combination of grounded theory and meta-synthesis. Based on set criteria, 32 researches were selected and the relevant codes were identified. In addition, 15 academic scholars in the field of leadership and communication were interviewed. These scholars were selected by theoretical sampling method and data analyzed in the form of grounded theory. As a result, the following concepts and categories were extracted: emotional intelligence, cultural intelligence, continuous learning, resilience, electronic charisma, empathy and originality (personal traits); Adaptability, openness to experience, risk-taking, social and criticism (personality traits); Digital writing skills, digital literacy, audience recognition, persuasion, personal branding and social networking (communication skills); and Electronic trust building, change management, remote penetration, cognitive ,empowerment and interpersonal skills were identified as behavioral skills. The findings of this study can help guide people in cyberspace who interact with their followers through electronic media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual communication
  • virtual leadership
  • virtual leader traits
  • virtual leader skills
افجهء، علی­اکبر.(1394). مبانی فلسفی و تئوری­های رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سمت.
پویا، علیرضا، و طباطبائی، حسنیه.(1390).راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم­سازی بنیادی: مفهوم، پارادایم، ویژگی­ها و مباحث تکمیلی. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره37: 11- 38.
خاشعی، وحید، و میرحاجی، مهدی.(1395). درآمدی بر مخاطب­شناسی تلویزیون با روش فراترکیب پژوهش­های دانشگاهی.پژوهش­های ارتباطی 23(4):99-123.
دانشور دیلمی، محمدرضا، دهقانان، حامد، و ادیب­پور، محمدرضا.(1397). تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش­های شغلی کارکنان در تیم­های مجازی با تأکید بر نقش کانال­های ارتباطی آنلاین و رضایت ارتباطی ادراک شده. مدیریت فرهنگ سازمانی  16(2): 369-391.
کرازبی، گیلمور.(1399). رهبری آموختنی است. ترجمه سیدعلی اکبر افجهء.تهران: فوژان.
گلمن، آدام.(1400). هوش احساسی برای رهبری(یک راهنمای عملی افزایش توانایی شما برای مدیریت و رهبری مردم). ترجمه سیدعلی اکبر افجهء.تهران: فوژان.
 Afjahi, Ali Akbar.(2015).The basic philosophy & theories of leadership & organizational behavior. Tehran: Samt [In Persian].
ggarwal, A.(2014). “E-leadership- A new and modern style of  leadership”. International Journal of Advances in Management and Economics.vol3:88-93.
Al-Ani, B., Horspool, A. & Michelle C.B. (2011). “Collaborating with virtual strangers: Towards developing a framework for leadership in distributed teams”. Leadership 7(3): 219-249.
Alward, E.,& Phelps, Y.(2019). “Impactful Leadership Traits of Virtual Leaders in Higher Education”. Online Learning Journal 23(3):72-93.
Avolio, B. J., & Kahai, S. (2003). “Adding the “e”  to e-leadership: How it may impact your leadership”. Organizational Dynamics, 31(4):325-338.
Avolio, Bruce J., Sosik, John J., Kahai, Surinder S.,& Baker ,Bradford.(2014). “E-leadership: Re-examining transformations in leadership source and transmission”. The leadership quarterly 25: 105-131.
Caulat, G.(2012). Virtual leadership: Learning to lead differently. Faringdon, England: Libri.
 Contreras, F., Baykal ,E. , & Abid, Gh .(2020). “ E-Leadership and Teleworking in Times of COVID-19 and Beyond: What We Know and Where Do We Go”. Frontiers in Psychology.11:1-11
Cortellazzo, L., Bruni, E.,& Zampieri, R.(2019). “The role of leadership in a digitalized world: a review”. Frontiers in Psychology.Vol 10:1-21.
Crosby, Gilmore.(2018). Leadership can be learned. Translated by Ali Akbar Afjahi. Tehran: Foujan.[In Persian].
Daneshvar Deylami, M.R., Dehghanan,H. & Adibpour, M.R. (2018). “The Effect of E-leadership on Employees Job Attitudes in Virtual Teams with an Emphasis on the Role of Online Communication Channels and Conceptual Satisfaction of Communication”. Organizational culture management .16(2):369-391[In Persian].
Darics , E .(2020). “E-Leadership or How to Be Boss in Instant Messaging? The Role of Nonverbal Communication”. International Journal of Business Communication  57(1) :3–29.
DasGupta, P.(2011). Literature review: e-leadership. Emerging Leadership Journeys, Vol. 4: 1- 36.
Eberl, J., & Drews, P.(2021). “Digital leadership-Mountain or Molehill? A Literature review”. 16th International Conference on Wirtschaftsinformatik, AIS, Duisburg & Essen.
Freeman, Catherine M.( 2017). Leadership Strategies to Create Success in Virtual  teams.(Doctoral dissertation, Walden University).
Garcia, I.(2015). “Emergent leadership: Is e-leadership importance in the quality of virtual education?”, RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia1 ,8(1):25-44.
George, G.,& Sleeth, Randall G.(2000). “Leadership in computer-mediated communication: Implications and research directions”. Journal of Business and Psychology15 (2): 287-310.
Gelman, Adam. (2019). Emotional intelligence for leadership (a scientific guide to enhancing your ability to manage and lead people). Translated by Seyed Ali Akbar Afjahi. Tehran: Foujan[ In Persian].
Gurr, D.(2006). “E-leadership”. The international journal of knowledge culture and change management annual review. January 2006:161-165.
Jameson, J. (2013). “E-leadership in higher education: The fifth age of educational technology reseach”. British journal of educational technology.44(6): 889-915.
Johnson, K. (2010).  Virtual  leadership: Required  competencies  for effective leaders. In A. Laurito, K. Johnson, M. Martin, R. Fitzpatrick, & K. Sundin. Global teams: Trends, challenges, and solutions: A collection of white papers (pp. 39-47). Ithaca, NY: Center
for Advanced Human Resources, IRL School, Cornell University.
           Retrieved  from https://est05.esalestrack.com/eSalesTrack/Content/Content.ashx?file=4578f59e-21b3- 4a2c-bbfe-63e53af3f5dc.pdf
Kayworth, Timothy R., & Leidner, Dorothy E.(2002). “Leadership effectiveness in global virtual teams”. Journal of management information systems.18(3):7-40.
Kerfoot, Karlene M. (2010). “Listening to see: the key to virtual leadership”. Nursing Economics.28(2):114-118.
Key M. & Dennis D. (2010). “Virtual leaders: born or made?”. Knowledge management and e-learning: 335-355.
Khashei, Vahid & Mirhaji, Mahdi.(2017). “Introduction to TV Audience Analysis Using Meta-Synthesis of Academic Researches”. Quarterly journal of communication research.23(4):99-123[In Persian].
Klein, M . (2020). “Leadership characteristics in the  era  of  digital  transformation”. Business & Management studies: an international journal 8 :883-902.
 
Klus, M. F., & Müller, J. (2019). The digital leader: What one needs to master today's organisational challenges Diskussionspapier des Instituts für Organisationsökonomik, No. 11/201 University of Münster, Institute for Organisational Economics.
Kohntopp, T.,&  J. McCann.(2020). Handbook of Workplace Well-Being, Leadership in virtual Organizations: Influence on workplace engagement. Palgrave Macmillan
Li. W.,Liu, K., Belitski, M., Ghobadian, A.,O’Regan, N.(2016). “E-Leadership through strategic alignment: an empirical study of small and medium sized enterprises in the digital age”. Journal of information Technology31: 185-206.
Liu, Ch., VanWart, M., Kim, S., Wang, X.,  McCarthy , A. ,& Ready, D. (2020). “The effects of national cultures on two technologically advanced countries: The case of e-leadership in South Korea and the United States”. Aust J Publ Admin.;1–32.
 Maduka, N., Edwards, H., Greenwood, D., Osborne, A. & Babatunde , S. (2018). “ Analysis of competencies for effective virtual team leadership in building successful organisations”. Benchmarking, 25 (2):696-712
Mehtab, Kh., Rehman, Amjad.U., Ishfaq, S,& Jamil ,Raja A.(2018). “Virtual leadership: A review paper”. Mediterranean journal of social sciences.8(4):183-193.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019). “ Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0”. Management Science Letters, 9(11): 1749-1762.
Mishra ,P, Henriksen , D., Boltz, Liz.O ,& Richardson, C.(2016). “ E-Leadership  and Teacher Development Using ICT”. Chapter in ICT education in global context: comparative reports of innovations in K-12 education”. Spriner Berlin Heidelberg:249-266.
Mohammad, Kh.(2009). “E-leadership: The emerging new leadership for the virtual organization”. Journal of managerial sciences.3(1):1-21.
Moisio, A., Karki, S., Kangasniemi, M., Lammintakanen,J.& Laitila ,A. (2021). “Towards remote leadership in health care: Lessons learned from an integrative review”. Journal of Advance Nursing: 1–14.
Narbona , J.(2016). “Digital leadership, Twitter and Pope Francis” , Church, Communication and Culture, 1)1( :90-109.
Nicholson, Darren B., Sarker, S., Sarker, S.,& Valacich ,Joseph S.        (2007) “.Determinants of Effective Leadership in Information Systems Development Teams: An Exploratory Study of Face-to-Face and Virtual Contexts,” Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 8(4): 39-56.
Pooya, Ali Reza & Tabatabaee, Hosniyeh. (2011). “Grounded theory, a qualitative research strategy: concepts, paradigms, characteristics & additional topics”. Bimonthly police development quarterly.No.37: 11-38[In Persian].
Pulley, Mary L. & Valerie I. Sessa.(2001). “E-leadership: tackling complex challenges.”. Industrial & commercial training. 33(6): 225-229.
Promsri, , Ch.(2019). “Developing Model of Digital Leadership for a Successful Digital Transformation.” International Journal of  Business Management. 2(8): 1-8.
Roman, Alexandru V., Liu, Ch., Van Wart, M. , Kim , S., Wang, X & Mccarthy,  A .(2018). “Defining E-leadership as Competence in ICT-Mediated Communications: An Exploratory Assessment”. Public Administration Review 79(2) :1-14.
Roy, Shelly R..(2012). “Digital mastery: the skills needed for effective virtual leadership”. International journal of e-collaboration. 8(3): 56-66.
Samartinho, J., da Silva, P. P., & Faria, J. (2014). “Good practices in virtual leadership–thee-3cs rule (communication, trust, and coordination).” European Conference on Knowledge Management 3:1272-1282.
Samartinho, J., Faria, J., & Silva, P. R. (2015). “Model for the perception of the specific e-leadership skills and features in learning management systems environments”. Revista Da GIIPS, 3(1):105-133.
Savolainen, T. (2014). “Trust-Building in e-Leadership: A Case Study of Leaders’ Challenges and Skills in Technology-Mediated Interaction”. Journal of Global Business Issues, 8(2) (Fall/Winter): 45-56.
Siew Pei, Oh, & Yan Piaw,Ch.(2018). “An explorative review of e-leadership studies”. International online journal of educational leadership2(1):4-20.
Torre, T. & Daria S.(2020). “The way toward e-leadership: some evidence from the field”. Frontiers in psychology.Vol 11: 1-14.
Van Wart, M.,  Roman, A., Wang, X., & Liu ,Ch.(2016). “Operationalizing the definition of e-leadership: identifying the elements of e-leadership”. International review of administrative sciences:1-18.
Zeuge ,A, Oschinsky, F, Weigel, A. , Schlechtinger ,M. & Niehaves , B (2020). “ Leading Virtual Teams : A Literature Review”. Conference: New future of work symposium.
Zhang, S. & Fjermestad, J.(2006). “ Bridging the gap between traditional leadership theories and virtual team leadership”. International Journal of Technology Policy and Management. 6(3):274-291.
Ziek, P. &  Stacy, S .(2014). “The impact of emergent virtual leadership competencies on team effectiveness”. Leadership & organization development journal.35(2): 106-120.