1. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


2. رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 73-96

10.22054/jmsd.2017.7856

سیدعلی اکبر افجه؛ زهرا علیزاده فر


3. رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 231-247

سیدعلی اکبر افجه؛ ندا رضایی ابیانه