1. تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 67-91

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسینی بهشتیان


2. گزارشگری تجاری الکترونیک

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 123-145

یحیی حساس یگانه؛ علی اکبر یحیی پور


3. شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 49-64

یحیی حساس یگانه


4. شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 49-64

یحیی حساس یگانه