مدل دگردیسی سازمانی برای تطبیق سریع با محیط

مسعود مشایخی؛ اصغر مشبکی

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.61435.3961

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل دگردیسی سازمانی می باشد تا آنکه سازمان ها بتوانند در فضای تغییرات متواتر و شدید محیط سازمانی الگویی برای تطبیق داشته باشند. فضای صنعت ICT دارای تغییرات متواتر و بسیار شدید است.در این زمینه ادبیات مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شده و سپس از پی برگزاری مصاحبه با خبرگان صنعت ICT که در بخش های مرتبط با استراتژی فعالیت ...  بیشتر

نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده

اصغر مشبکی؛ مرتضی موسوی خانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، ، صفحه 45-76

چکیده
  شرکت های فراملیتی با برخورداری از منابع و امکانات عظیم اقتصادی و مالی و به خدمت گرفتن سرآمدان و نخبگان علوم مختلف و تکنوکرات های عالی رتبه اداری – نظامی و همچنین با بهره گیری از منابع اطلاعاتی و رسانه های گروهی آن چنان سیطره ای بر کشورهای جهان اعم از کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه و ممالک پیشرفته صنعتی گسترده اند که در ایام قدرتمندترین ...  بیشتر