نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22054/jmsd.2022.61435.3961

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل دگردیسی سازمانی می باشد تا آنکه سازمان ها بتوانند در فضای تغییرات متواتر و شدید محیط سازمانی الگویی برای تطبیق داشته باشند. فضای صنعت ICT دارای تغییرات متواتر و بسیار شدید است.در این زمینه ادبیات مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شده و سپس از پی برگزاری مصاحبه با خبرگان صنعت ICT که در بخش های مرتبط با استراتژی فعالیت می نمودند اقدام به شناسایی مولفه های موثر بر دگردیسی سازمانی شده است. در این مسیر تعداد 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته و مدل به اشباع نظری رسیده است.با استفاده از روش پژوهشگر همراه و همچنین بررسی شاخص توافق درونی که توسط دو نفر از خبرگان صورت پذیرفت و کسب امتیاز توافق درونی 72% و 76%، مدل دگردیسی سازمانی حاصل شد. در محیط های پر تلاطم و با تغییرات شدید و سریع، سازمان ها نیازمند الگویی فراتر از برنامه ریزی استراتژیک بوده و می بایستی که ساختارهای درونی خود را تغییر داده و یا حتی به تنظیمات قبلی خود بازگردند. این مهم در مدل دگردیسی سازمانی تلفیق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Metamorphosis; an Approach to Quick Environmental Adaptation

نویسندگان [English]

  • Masoud Mashayekhi 1
  • Asghar Moshabaki 2

1 PhD student, Strategic Management, Tarbiat Modares University

2 Professor of Business Management, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The purpose of this study is to design the model of organizational metamorphosis so that organizations could have a model for adaptation in the environment of frequent and drastic changes in the environment. Due to its nature, the environment of ICT industry has frequent and very drastic changes. In this regard, the conceptual literature related to the research topic has been reviewed and then after holding interviews with ICT industry experts who worked in field of strategy, the components affecting organizational metamorphosis were identified.16 semi-structured interviews were conducted and the model has reached theoretical saturation. Using the accompanying researcher method and also examining the internal agreement index conducted by two experts and obtaining 72% and 76% internal agreement points, the organizational metamorphosis model was drafted. In turbulent environments with rapid and drastic changes, organizations need a model beyond strategic planning and must change their internal structures or even return to their previous configurations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organizational metamorphosis"
  • "Strategic Resilience"
  • ” Organizational adaptation”
  • "Grounded-theory"
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (چاپ سیزدهم). تهران: انتشارات سمت.
خاکی، غلامرضا. (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی (چاپ نهم). تهران: نشر بازتاب.
خنیفر، حسین، و مسلمی، ناهید. (1396). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: نگاه دانش.
دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی، و آذر، عادل. (1396). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. رویکردی جامع (چاپ پنجم). تهران: صفار، اشراقی.
دانایی فرد، حسن، و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
دانایی فرد، حسن، و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، 97-69.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1392)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ بیست و پنجم، تهران.
ساغروانی  و همکاران،(1393). تحمیل نظریه به داده‌ها یا ظهور نظریه از داده‌ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 4 (1)، 170-151.
مشبکی، اصغر (1378) سیمای سازمان (چاپ دوم) تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 Abatecola Gianpaola (2012), “Organizational Adaptation. An Update”, International Journal of organizational analysis, Vol. 20 pp. 274-293
Asqar Moshabaki (2000) Organizational image,2nd edition,University of Tehran publishing, [In Persian]
Bhamra, R., Dani, S. and Burnard, K. (2011), “Resilience: the concept, a literature review and future directions”, International Journal of Production Research, Vol. 49 No. 18, pp. 5375-5393
Burnard, K. and Bhamra, R. (2011), “Organizational resilience: development of a conceptual framework for organizational responses”, International Journal of Production Research, Vol. 49 No. 18, pp. 5581-5599
Chang, S. E., & Chamberlin, C. (2003). Assessing the role of lifeline systems in community disaster resilience. Buffalo, NY: MCEER.
Danaieefard Hassan & Emami Seyed Mojtaba (2013), qualitative research strategy:an emphasis on grounded theory,Andishe Modiriat,2nd vol., page 69-97, [In Persian]
Danaieefard Hassan & Eslami Azar (2017), Using grounded theory in theorizing organizational indifference model,Imam Sadeq, [In Persian]
Danaieefard Hassan et al. (2016), Qualitative research methodology in management,Saffar , [In Persian]
Daniell, Mark H. (2006). Mastering the dynamic nature of modern strategy, handbook of Business strategy, pp.35-41.
Felik Yu (2010), qualitative research in human science,1st edition, Qalam publishing
Felin, T., Foss, N.J., Heimeriks, K.H. and Madsen, T.L. (2012), “Microfoundations of routines and capabilities: individuals, processes and structure”, Journal of Management Studies, Vol. 49 No. 8, pp. 1351-1374
Gary Hamel & C. K. Parahalad (1996). Competing for the future. Boston, Mass, Harvard Business School Press.18th edition, Republished 1998
Gilbert S.F. (2000), Developmental Biology,Gilbert SF. Developmental Biology. 6th edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. Metamorphosis: The Hormonal Reactivation of Development
Hafeznia Mohammadreza (2007), an introduction to human research,13th edition, Samt , [In Persian]
Hambrick, D.C. (2007), “Upper echelons theory: an update”, Academy of Management Review,Vol. 32 No. 2, pp. 334-43.
Hannan, M.T., Polos, L. and Carroll, G.R. (2007), Logics of Organization Theory: Audiences,Codes, and Ecologies, Princeton University Press, Princeton, NJ
Hills, A. (2000). Revisiting Institutional Resilience as a Tool in Crisis Management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 8(2), 109-118
Holling, C.S. (1996), “Engineering resilience versus ecological resilience”, in Schulze, P. (Ed.), Engineering within Ecological Constraints, National Academies Press, Washington, DC,pp. 31-44
Khaki Gholamreza (2011), Research method,the thesis approach, 9th edition ,Baztab, [In Persian]
Khanifar Hossein & Moslemi Nahid (2017), Qualitative research principles and methods, Danesh, [In Persian]
Mark Rosenberg (2017), strategy and geopolitics: understanding global complexity in a turbulent world, emerald publishing limited 
Marta Morais-Storz(2017),"The role of unlearning in metamorphosis and strategic resilience",the learning organization,Vol 24 issue 2 , P93-106
Mizushima & Komatsu (2011) ,Mizushima, N., & Komatsu, M. (2011). Autophagy: Renovation of cells and tissues. Cell,147, 728–741
Mohammadpour Ahmad (2015), Qualitative research,2nd edition, Jaamehe shenasan publishing, [In Persian]
NIGEL NICHOLSON AND ROD WHITE (2007), Darwinism—A new paradigm for organizational behavior? Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/job.345
Page, R. B., Boley, M. A., Smith, J. J., Putta, S., & Voss, S. R. (2010). Microarray analysis of a salamander hopeful monster reveals transcriptional signatures of paedomorphic brain development. BMC Evolutionary Biology, 10, 199.
pferrer and salanic (2003), The external control of organizations: A resource dependence perspective
Qiuxiang Ou, Kirst King-Jones (2013), What Goes Up Must Come Down:Transcription Factors Have Their Say in Making Ecdysone Pulses,Current Topics in Developmental Biology, Volume 103
Rahmeyer Fritz (2010), A Neo-Darwinian Foundation of Evolutionary Economics. With an Application to the Theory of the Firm, University of Augsburg
Sang M Lee Jin Sung Rha , (2016),"Ambidextrous supply chain as a dynamic capability: building a resilient supply chain", Management Decision, Vol. 54 Iss 1 pp. 2 - 23
Saghravani Sima et al. (2014), theoretical impose or theory generation of grounded theory, theorization in human science using grounded theory, Mabani modiriat, 4th Vol. p151-170, [In Persian]
teece et al, Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance,strategic management journal , vol 28, issue 13 , December 2007
Wang, C., Liu, Z., & Huang, X. (2012). Rab32 is important for autophagy and lipid storage in Drosophila. PLoS One, 7, e32086
Weiping Liu, Kwaku Atuahene-Gima,Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets,Industrial Marketing Management,Volume 73,2018,Pages 7-20,ISSN 0019-8501
William Shiue, Aybars Tuncdogan, Fatima Wang, John Bredican, Strategic enablers of service-sales ambidexterity: A preliminary framework and research agenda, Industrial Marketing Management, 10.1016/j.indmarman.2020.11.001, 92, (78-86), (2021)
winter and nelson (2003), Evolutionary Theorizing in Economics, Journal of economic perspectives, VOL. 16, NO. 2, SPRING 2002 (pp. 23-46)
Zhou, X., Zhou, B., Truman, J. W., & Riddiford, L. M. (2004). Overexpression of broad: Anew insight into its role in the Drosophila prothoracic gland cells. The Journal of Experimental Biology, 207, 1151–1161.