نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22054/jmsd.2022.61435.3961

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل دگردیسی سازمانی می باشد تا آنکه سازمان ها بتوانند در فضای تغییرات متواتر و شدید محیط سازمانی الگویی برای تطبیق داشته باشند. فضای صنعت ICT دارای تغییرات متواتر و بسیار شدید است.در این زمینه ادبیات مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شده و سپس از پی برگزاری مصاحبه با خبرگان صنعت ICT که در بخش های مرتبط با استراتژی فعالیت می نمودند اقدام به شناسایی مولفه های موثر بر دگردیسی سازمانی شده است. در این مسیر تعداد 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته و مدل به اشباع نظری رسیده است.با استفاده از روش پژوهشگر همراه و همچنین بررسی شاخص توافق درونی که توسط دو نفر از خبرگان صورت پذیرفت و کسب امتیاز توافق درونی 72% و 76%، مدل دگردیسی سازمانی حاصل شد. در محیط های پر تلاطم و با تغییرات شدید و سریع، سازمان ها نیازمند الگویی فراتر از برنامه ریزی استراتژیک بوده و می بایستی که ساختارهای درونی خود را تغییر داده و یا حتی به تنظیمات قبلی خود بازگردند. این مهم در مدل دگردیسی سازمانی تلفیق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of Organizational Metamorphosis; an approach to rapid organizational adaptation

نویسندگان [English]

  • Masoud Mashayekhi 1
  • Asghar Moshabaki 2

1 PhD student, Strategic Management, Tarbiat Modares University

2 Professor of Business Management, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The purpose of this study is to design the model of organizational metamorphosis so that organizations Could have a model for adaptation in the environment of frequent and drastic changes in the environment. Due to its nature, the environment of ICT industry has frequent and very drastic changes. In this regard, the conceptual literature related to the research topic has been reviewed and then after holding interviews with ICT industry experts who worked in field of strategy, the components affecting organizational metamorphosis were identified.16 semi-structured interviews were conducted and the model has reached theoretical saturation. Using the accompanying researcher method and also examining the internal agreement index conducted by two experts and obtaining 72% and 76% internal agreement points, the organizational metamorphosis model was drafted. In turbulent environments with rapid and drastic changes, organizations need a model beyond strategic planning and must change their internal structures or even return to their previous configurations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organizational metamorphosis"
  • "Strategic Resilience"
  • ” Organizational adaptation”
  • "Grounded-theory"