1. سنجش برندکارفرما

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 139-161

10.22054/jmsd.2019.9664

حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علی اصغر مباشری


2. چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 25-56

10.22054/jmsd.2016.6756

حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ محسن جاجرمی زاده؛ عباس عباسی؛ احمد الهیاری بوزنجانی