1. تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22054/jmsd.2017.7478

محمودرضا اسماعیلی؛ حیدر صیدزاده


2. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری


3. بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72)

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 37-68

حسین رحمان سرشت؛ محمودرضا اسماعیلی