1. چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 69-94

حسن دانایی فرد؛ سیدحمید خدادادحسینی


2. تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 149-181

حسن دانایی فرد


3. مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 25-51

ابوالحسن فقیهی؛ حسن دانایی فرد


4. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 12-40

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


5. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 13-32

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد