1. تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

دوره 21، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 139-164

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ فاطمه چهراقی؛ آیدین تاج زاده نمین


2. نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 27-46

ابوالفضل تاج زاده نمین


3. نگرشی بر جهانگردی و مفاهیم آن از دیدگاه بازاریابی

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 105-128

ابوالفضل تاج زاده نمین