تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (M.B.A)

3 دانشجوی دکترای بازاریابی در دانشگاه تگزاس - دالاس

چکیده

توسعه نام تجاری احتمال موفقیت محصولات جدید را افزایش می‌دهد، ضمن آن از خطرات ناشی از کم رنگ شدن تصویر ذهنی از نام تجاری هم می‌کاهد. این مقاله به تجزیه و تحلیل تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی می‌پردازد. مدلی که برای این تجزیه و تحلیل به کار رفته شامل شش متغیر است که عبارتند از: تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، تطبیق طبقه کالا، تطبیق تصویر ذهنی، تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری و میزان نوآوری مصرف‌کنندگان. این مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه مورد نظر در آن، مصرف‌کنندگان محصولات تک ماکارون و پگاه در شهر قزوین است.در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده و پرسشنامه‌ها بین مصرف‌کنندگان موجود در خواربار فروشی های ذیربط شهر قزوین توزیع گردید و بترتیب تعداد 298 و 300 پرسشنامه از مصرف‌کنندگان محصولات پگاه و تک ماکارون جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده آن است که در هر دو شرکت پگاه و تک ماکارون  تصویر ذهنی اولیه بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به توسعه نام تجاری و هم چنین تصویر ذهنی ثانویه از ارایه محصولات جدید داشته است. اگر چه تأثیرات ذیربط در شرکت پگاه بیش از شرکت تک ماکارون است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of brand extension on brand image (Case study: Tak Makaroon and Pegah companies)

نویسندگان [English]

 • . Abolfazl Tajzadeh Namin 1
 • Fatemeh Chehraqi 2
 • Aidin Tajzadeh Namin 3

چکیده [English]

Brand extension strategies will increase the likehood success of new products, while deducts the risks of brand image dilution.
This study analyzes how brand extension impacts on brand image. Research model includes six variables: initial brand image, brand extension attitude, category fit, brand image fit, final brand image and consumers innovativeness.
The current study is a descriptive- survey one, from the reseach approach and the population consists of the customers of Peghah and Tak Makaroons' products in Ghazvin city. The cluster sampling is used in this study. The questionnaires were distributed among the available customers of groceries in Ghazvin city. Respectively, 298 and 300 questionnaires were collected from customers of Peghah and Tak Makaroon's products.
The Results of Beta Coefficient shows that in both Peghah and Tak Makaroon companies, the initial brand image has the most impact on brand extension attitude as well as final brand image of new products. However the relevant impact on Peghah company is more than Tak Makaroon firm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand extension
 • brand image
 • Category fit
 • Brand image fit
 • Brand extension attitude
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1391
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1391