1. مدل ایجاد ثروت انسانی ـ سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)

دوره 21، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 101-137

محمود ساعتچی؛ سعیده امیدی


2. بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 78-117

محمود ساعتچی


3. مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش دهنده

دوره 4، شماره 15، پاییز 1373، صفحه 13-37

محمود ساعتچی


4. انگیزش، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 95-127

محمود ساعتچی


5. خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 123-142

محمود ساعتچی


6. نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1370، صفحه 17-32

محمود ساعتچی