انگیزش، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برای افزایش بهره وری در سازمان نیاز به تامین شرایط متعددی هستیم که مهمترین آن عامل انسانی است. نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام وظایف خود مهمترین عامل بهره وری است و انگیزش کارکنان نیز با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان فراهم می آید. اما برای افزایش روحیه و رضایت شغلی کارکنان لازم است به ارضای نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم و تنها سازمان هایی می توانند موجبات ارضای نیازهای مراتب بالای کارکنان خود را فراهم سازند که فضای روانی مناسب را در درون سازمان به وجود آورده باشند. در مقاله حاضر ابتدا کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان مورد بحث قرار گرفته است و سپس شیوه های بهبود بخشیدن و افزایش توانایی مدیران در تشخیص مشکلات خود، انگیزه های انسانی و شیوه های اندازه گیری و کنترل آن، انگیزش پیشرفت و نظریه های مرتبط با آن، نیاز به قدرت و نیاز به پیوستگی و پذیرش ارائه گردیده است. در ادامه مقاله موضوعات دیگری نظیر روش های هماهنگ ساختن نیازهای کارکنان و وظایف سازمانی، چگونگی کنترل مدیریت بر انتظارات و انگیزه های در یک موقعیت خاص و بلاخره فضای سازمانی و شیوه های اندازه گیری و کنترل آن مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی مقاله رابطه بین فضای روانی و بهره وری مورد توجه قرار گرفته و نویسنده دیدگاه خود را در زمینه اهمیت مهمترین عوامل بهره وری ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation, organizational climate and organizational productivity

نویسنده [English]

  • mahmood saatchi