آ

 • آذر، عادل تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه ای تطبیقی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 129-146]

ا

 • البرزی، محمود کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 49-62]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 12-40]
 • اورعی یزدانی، بدرالدین تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 163-180]

ب

ت

ج

 • جوانشیر، حسن موتورهای جستجو در اینترنت [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 199-206]

ح

 • حساس یگانه، یحیی شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 49-64]
 • حسینی، سیدحیدر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 91-104]

د

 • دانایی فرد، حسن مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 12-40]
 • دانائی فرد، حسن پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 1-24]

ر

 • رحمان سرشت، سید حسین عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 33-48]

ز

س

 • سام آرام، عزت الله بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 83-104]
 • سلطانی، ایرج پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 167-183]

ش

 • شریف زاده، فتاح نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 25-48]
 • شمسایی، عبدالعزیز عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 33-48]

ص

 • صالحی صدقیانی، جمشید بهینه سازی در سیستم های صف [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 77-90]
 • صمدی، عباس آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عام و جهان شمول داشت؟ [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 185-198]

ض

 • ضرغام، حمید کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 49-62]
 • ضرغام بروجنی، حمید استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 141-162]

ف

 • فرهنگی، علی اکبر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 91-104]
 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل مشکل نگرشهای متفاوت در شبیه سازی رایانه ای [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 63-76]
 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 105-126]

گ

 • گلستانی، پرویز بورس اوراق بهادار و فرآیند خصوصی سازی در ایران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 21-34]

م

 • محب علی، داوود زندگی کاری بهتر، عاملی در افزایش بهره وری [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 35-54]
 • مظلومی، نادر مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 65-82]
 • ممی زادی، جعفر مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط( [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 55-72]
 • مهرعلی زاده، یدالله تغییرات اقتصاد جهانی، فناوری، سازمان کار، آموزش و کارآموزی در صنایع [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 147-166]
 • موسوی، سید عباس نسل جدید سازمان های یادگیرنده [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 127-140]