دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 1-170 
4. رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی

صفحه 86-102

رسول رنجبریان؛ نعمت الله موسی پور؛ محمد قزل ایاق