نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از راه های کاستن از فاصله عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه، تدوین و اجرای برنامه های چند ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله حاضر به نقد و بررسی برنامه چهارم توسعه کشور از دیدگاه مدیریت استراتژیک و نقش آن در راه یابی به هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله کشور می پردازد و میزان موفقیت و توان پاسخگویی آن را به هدف های برنامه  مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.
در این مقاله تلاش می شود این پاسخگویی با توجه به نظرات و مبانی علمی حاکم بر شیوه برنامه ریزی استراتژیک مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در بخش های مختلف مقاله، مقایسه این برنامه با برنامه سوم توسعه، مقایسه با اولین گزارش ارزیابی کلان علم و فناوری کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، توان پاسخگویی آن به چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان پایه و زیر بنای چشم انداز و قابلیت اجرای آن به ویژه در چارچوب نظریات علمی، مورد بحث و توجه قرار می گیرد.
مقاله تلاش دارد به سوالاتی از جمله: آیا این برنامه بر مبنای اصول علمی برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده است؟ آیا این برنامه ادامه برنامه قبلی است؟ آیا می تواند پایه و زیربنای چشم انداز بیست ساله کشور باشد؟ آیا با سیاست های کلان توسعه علم و فناوری، هم سو است؟ و آیا صرفا بر واقعیات مبتنی است و می تواند مدعی موفقیت در رشد و توسعه همه جانبه کشور باشد؟ پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Higher Education and Research in the Forth Development plan in Approach of Strategic Planning

نویسنده [English]

  • mohammad reza shojaee

چکیده [English]

The  complication and  execution of few years  of economic, social  and cultural development  plans  is one  of the  ways  shorten  the  gap  between developed   and   developing   countries.   This   essay   surveys    the   Forth Development Plan  of Iran, which  was submitted by The Management and Planning  Organization, from  the  viewpoint of strategic  management and its  role  in  achieving  the  target  objectives  in  the  next  20  years.  It  also evaluates  the plan's  success  and  its potentiality in responding to the target objectives   from   the   scientific   viewpoint   that   governs    the   strategic planning.
In this essay the Forth Development Plan is compared to the Third one,
and  to the  "first  report"  of the great evaluation  of science  and technology approved    by   the   Supreme    Council    of  Cultural    Revolution.   It   also considers  the  plan's   practicality  specially   in  relation   to  the   scientific theories. This essay tries to answer  questions  such as:
1.  Is this plan based on scientific principles of strategic planning?
2. ls this plan a continuation of the previous  one?
3.  Can it  form a foundation for the next 20 years objectives?
4. ls   it   in   harmony   with   the  great   policies   concerning  scientific   and technological  developments?
5. ls it based on reality?
6. Can   it   claim   to  be  successful   111     developing  all   the   developmental aspects  of the country?