نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشــیار، گــروه مــدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایــران

چکیده

رهبری سبز رویکرد جدیدی است که با اهمیت یافتن مقوله محیط زسیت در توسعه پایدار به حوزه مدیریت منابع انسانی راه یافته است. این موضوع عمدتا به جنبه های انگیزشی و هدایتگرانه منابع انسانی به سمت مراقبت های زیست محیطی و توسعه فرهنگ سبز می پردازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مضامین مدیریت منابع انسانی با رویکرد رهبری سبز در صنایع نساجی و چرم بغداد با راهبرد کیفی انجام شد. روش پژوهش تحلیل مضمون بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش (اساتید خبره دانشگاهی مرتبط با موضوع منابع انسانی و رهبری سبز وکارآفرینان و مدیران صنعت نساجی و چرم بغداد) بودند. برای اعتبار یابی از بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی با رویکرد رهبری سبز با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 6 مضمون ارتباطات اثر بخش، مهارت های زیست محیطی، سازمان سبز، توسعه پایدار، رهبری سبز و انگیزش سبز با 37 مولفه در قالب مضامین پایه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognizing themes of human resource management with a green leadership approach(Case of study: Baghdad textile and leather industry

نویسندگان [English]

  • Ali Algharrawialsuwaid 1
  • Sayyed Mohsen Allameh 2
  • Tayebeh Amirkhani 3

1 Ph.D. Candidate; Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Green leadership is a new approach that has entered the field of human resource management with the importance of finding the environmental category in sustainable development. This issue mainly deals with the motivational and guiding aspects of human resources towards environmental care and the development of green culture, Based on this, the current research was conducted with the aim of identifying the themes of human resource management with a green leadership approach in the textile and leather industries of Baghdad with a qualitative strategy. The research method was thematic analysis . The data collection tool was a semi-structured and in-depth interview, which was analyzed using open and axial coding. The research community was (university expert professors related to the subject of human resources and green leadership, entrepreneurs and managers of the textile and leather industry in Baghdad), Returning to interviewees and external auditors was used for validation. The results showed that human resource management with a green leadership approach as a comprehensive theme includes 6 themes of effective communication, environmental skills, green organization, sustainable development, green leadership and green motivation with 37 components in the form of basic themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "textile and leather industries of Baghdad."
  • "human resources management"
  • " green leadership"
  • "thematic analysis"