نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت منابع انسانی و کسب و کار ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

چکیده

تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی‌تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده‌اش توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که جامعه آماری آن کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با استفاده از 17 مصاحبه به قاعده اشباع رسید و به جهت اطمینان بیشتر تا 25 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، پیامدها و راهبردهای مقابله با تنهایی در محیط کار و ارائه الگوی تنهایی در محیط کار کارکنان در بخش دولتی است. با ارائه رهنمود های مبتنی بر پژوهش، به سازمانها و رهبران بخش دولتی درخصوص مدیریت این پدیده و ایجاد محیط های کاری سالم تر و به دنبال آن بهبود عملکرد فردی، تیمی و سازمانی کمک می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A framework for loneliness in the workplace: public sector

نویسندگان [English]

  • akbar hassanpoor 1
  • Saeed Jafarinia 2
  • maryam Tehrani 3
  • sareh ebrahimi 3

1 HRM, and Business Management ,University of kharazmi , Tehran, Iran

2 Human Resource Management, and business, Management . Kharazmi University.Tehran.Iran

3 HRM, and Business Management ,University of kharazmi , Tehran, Iran

چکیده [English]

Loneliness is a modern epidemic that needs a cure. In recent years, especially during the Covid-19 crisis, loneliness at work has become a more serious issue and has attracted increasing attention due to its complex consequences. The purpose of this research is to design a model of workplace loneliness in the public sector using the granded theory. The current research is the qualitative researches whose statistical population is the employees of government organizations in Tehran. In this research, purposeful sampling was used which reached the saturation rule by using 17 interviews and continued to 25 interviews for more certainty. To analyze the collected data, open, axial and selective coding methods were used. The research results causal, contextual and intervener conditions, axial category, consequences and strategies to deal with loneliness in the workplace and presenting the model of loneliness in the workplace in the public sector. By providing research-based guidelines, organizations and leaders of the public sector are helped to manage this phenomenon and create healthier work environments, followed by the improvement of individual, team and organizational performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness in the Workplace
  • Public Sector
  • Qualitative Research
  • Geranded theory