نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استاد، گروه مدیریت،دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. جامعه کیفی در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت‌کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده‌اند. جامعه آماری کمی این مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور تشکیل دادند. تعداد 45 نفر از جامعه آماری به‌عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته‌های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه‌گری، جهت‌دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جو سازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند. اولویت‌بندی ابعاد شناسایی‌شده نشان داد که به ترتیب ویژگی‌های شخصیتی مدیران، جهت‌دهی هدفمند افکار عمومی، سوداگری، فرهنگ سازمانی، اقتضائات محیطی، جو سازمانی، هوش عاطفی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی، عدم مطالبه‌گری، سبک مدیریت تظاهرگرایانه و سیاست‌زدگی به عنوان مهمترین ابعاد سیاستگذاری نمایشی مطرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize of Dramatic politics dimentions in the banking industry.

نویسندگان [English]

  • Saber Taghipour 1
  • Seyednajmoudin Mousavi 2
  • Mohammad Hakkak 3
  • Reza Sephahvand 4

1 Ph.D.student of Human Resource Management, Department of Management, Lorestan University. Khorramabad, Iran

2 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Lorestan University. Khoramabad,Iran

4 Professor, Department of Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran

چکیده [English]

, the purpose of this study was to design a demonstration policy model in the banking industry. The qualitative community in this research was formed by all university professors in the field of public administration, banking management, strategic management, along with board members and CEOs of the country's banks, and the number of participants in this study was 18 people. The quantitative statistical population of this study was made up of board members and senior managers of the country's banks. The number of 45 people from the statistical population was determined as the research sample. The findings of this study showed that organizational culture, personality traits of managers, environmental requirements, politicking, emotional intelligence, demonstrative management style, speculation, non-demanding, purposeful orientation of public opinion, showcase performance, organizational conditions and organizational atmosphere are considered as the main dimensions of performance policy in the banking industry. The identified prioritization showed that in the order of personality characteristics of managers, targeted orientation of public opinion, organization, organizational culture, environmental conditions, organizational climate, emotional intelligence, showcase performance, organizational conditions, non-existence, style Demonstrative management and politicization are important aspects of dramatic politicization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Dramatic politics
  • Banking Industry
  • bank