نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

یگانه امر ثابت دنیای امروز ما تغییر است، به نحوی که تغییر و تحول به عنصر ثابتی از معادلات امروز بدل شده است. تغییر و ‏تحول موجب بروز محرک‌های جدید در دنیای کسب‌وکار شده و مهارت‌های انعطاف‌پذیری را به یک ضرورت مهم تبدیل کرده ‏است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم ‏پدیده انعطاف‌پذیری شناختی مدیران و ارائه نقشه نگاشت فازی عوامل پدیدآورنده با روش ‏‎ FCM‏ انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر ‏هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است که دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می‌باشد. ‏جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر روانشناسان صنعتی و سازمانی به همراه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که اعضای نمونه ‏بااستفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و ‏در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب بااستفاده از روایی محتوایی و پایایی درون‌کدگذار میان‌کدگذار ‏برای مصاحبه و روایی محتوایی و پایایی بازآزمون برای پرسشنامه‌ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در ‏بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه نگاشت فازی ‏FCM‏ بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognizing and understanding the cognitive flexibility skills of ‎managers; Providing a fuzzy‏ ‏cognitive mapping of the generating ‎factors with the FCM method

نویسندگان [English]

  • ali shariatnejad 1
  • Seyedeh Maryam Mousavi zadeh 2

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Master of Business Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

The only constant principle in our world today is change, in such a way that change has ‎become a constant element of today's equations. Change and transformation has caused ‎new stimuli in the business world and has made flexibility skills an important necessity. ‎Therefore, the current research was conducted with the aim of ‎recognizing and understanding the cognitive flexibility skills of managers with the FCM ‎method. This research is applied in terms of purpose and it is survey and exploratory ‎research in terms of data collection method. The statistical population of the research ‎consists of experts including industrial and organizational psychologists and managers of ‎knowledge-based companies, whose sample members were selected using the purposeful ‎sampling method and based on the principle of theoretical saturation. The data collection ‎tool is interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part. The ‎validity and reliability of the tools have been analyzed using content validity and intra-‎coder-inter-coder reliability for the interview and content validity and retest reliability for ‎the questionnaire, respectively. In this research, content analysis and coding method was ‎used in qualitative part and fuzzy mapping method (FCM) in quantitative part for data ‎analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexibility
  • cognitive flexibility
  • cognitive skills of managers
  • fuzzy cognitive mapping