نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.65689.4085

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی از گروه پژوهشهای توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه رهبری تحول‌گرا ارائه شده توسط رافرتی و گریفین (2004) و پرسشنامه توانمندسازی ساختاری ارائه شده توسط جایمز رومن و برتونز (2013) و پرسشنامه تعلق خاطر کاری ارائه شده توسط شاوفلی و همکاران (2006) می‌باشد. تحلیل داده‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، ‌مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ رهبری تحول گرا به توانمندسازی ساختاری منجر شده و این امر بر تعلق خاطر کاری تاثیر دارد. همچنین متغیر توانمندسازی ساختاری در رابطه بین رهبری تحول گرا و تعلق خاطر کاری نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of transformational leadership on work engagement: The mediating role of structural empowerment

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Moeini Korbekandi 1
  • Gholamali Tabarsa 2

1 PhD student in Organizational Behavior, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor of Management Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of transformational leadership on work engagement with the mediating role of structural empowerment. The study in terms of purpose is practical and in terms of methods of data collection is survey from group of descriptive researches. The statistical population is of all staff employed at deputy for management development and resources of Ministry of Economic Affairs and Finance 200 persons, the number of sample is 80 persons. The tool of data collection is questionnaire of transformational leadership provided by Rafferty & Griffin (2004) and questionnaire of structural empowerment provided by Jáimez Román & Bretones (2013) and questionnaire of work engagement provided by Schaufeli et al. (2006). Data analysis was performed with Structural Equation Modeling approach (SEM) with partial least squares method through Smart-PLS 3 software. The findings of this study showed that proposed research model is validated and based on it; transformational leadership has led to structural empowerment and this has an impact on work engagement. Also, structural empowerment variable plays an intermediary role in the relationship between transformational leadership and work engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : transformational leadership
  • dimensions of transformational leadership
  • structural empowerment
  • work engagement