نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.66322.4103

چکیده

در چرخه حیاتِ فناوری های اطلاعات شرکتی در سازمان، عوامل مختلفی نظیر مهندسی مجدد فرایندها، تغییر در قوانین، الزامات مربوط به بهبود عملکرد، می توانند سبب دوره هایی از تغییر در این فناوری ها شوند. هدف این پژوهش، بررسی نقش دانش کاربران در مواجه با این دوره های تغییر براساس ارزیابی آن ها از وظایف محوله است. برای نیل به این هدف داده هایی از 153 نفر از کارکنان بانک دولتی الف و چهار شعبه آن در سطح شهر تهران، به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها،از نوع رابطه ای (همبستگی) است و روابط علی و معلولی، مبتنی بر معادلات ساختاری ارزیابی می شوند. نتایج آزمون فرضیه ها با به کارگیری نرم افزار Smart PLS3، حاکی از آن است که سطوح دانشی "دستور محور"، "روندهای مربوط به ابزار" و "روندهای مربوط به کسب و کار" بر برداشت فرد از سختی وظیفه تاثیرگذار هستند. همچنین تحلیل داده ها نشان می دهد که با بالا رفتن تجربه مرتبط با فناوری، افراد وظیفه/وظایف محوله را کمتر سخت ارزیابی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of User’s Knowledge in Evaluation of Task Difficulty in Face of Improvement of Enterprise IT in Organization

نویسندگان [English]

  • Payam Hanafizadeh 1
  • Ahmad Taherianfar 2
  • masood Alami Neisi 3
  • Mohammad Taghi Taghavifard 1

1 Professor Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD student in Information Technology Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Cooperatives and Social Welfare, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Enterprise information technologies life cycle in organization, Different factors such as reengineering of processes, shift in regulations, performance improvement could cause periods of change in these Information technologies. The purpose of this study is the investigation of the role of user’s knowledge of these change periods based on their perception of task difficulty. For reaching to this purpose, data of 153 staff of one public bank and it’s for subsidiaries in Tehran is collected. this collection is based on a simple random sampling and is accomplishes by means of questionnaire. This study is an applied research which correlate between variables and use structural equation modeling for evaluation of cause and effects. Results by aide of SmartPLS3 software, showed that “command based knowledge”, “tool procedural knowledge” and “business procedural knowledge” affect user’s evaluation of task difficulties. It is also concluded that user’s with more technology experience evaluate tasks less difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User’s Knowledge
  • experience
  • Enterprise IT
  • Task difficulty