تاثیر ابعاد بهزیستی ذهنی بر طرد شدگی از محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

10.22054/jmsd.2021.40104.3212

چکیده

پدیده طرد شدگی از محیط کار، یک تجربه ناخوشایند و آزاردهنده برای نیروی انسانی محسوب می­گردد. با توجه به تبعات منفی طردشدگی از محیط کار توجه به عوامل مؤثّر و تعدیل کننده این پدیده از قبیل بهزیستی ذهنی و هوش عاطفی بسیار مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد بهزیستی ذهنی بر طرد شدگی از محیط کار با در نظرگرفتن نقش تعدیل­گر هوش عاطفی می­باشد.  پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان هستند که تعدادشان 588 نفربوده و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای تک مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران، 220 نفر از جامعه آماری پژوهش به عنوان نمونه آماری تحت مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می­باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید که نشانگر پایایی مطلوب می­باشد.  روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و کسب نظر استاد راهنما و روایی همگرا محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی، از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی و  آزمون فرضیه­ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط  نرم افزارSmart PLS استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که هوش عاطفی در تأثیر ابعاد بهزیستی ذهنی و طردشدگی از محیط کار در سازمان بهزیستی استان گیلان نقش تعدیل­گر دارد. این بدان معناست که با ارتقاء بهزیستی ذهنی و هوش عاطفی میزان طردشدگی از محیط کار کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Subjective Well-being Dimensions on Exclusion from the Workplace

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Hassanzadeh 1
  • Ali Lahouti 2
1 Assistant Professor, Management Department Payam e Noor University, Tehran, Iran
2 MA of management. Faculty of Management. Payam E Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to investigate the effect of dimensions of mental well-being on exclusion from the workplace with regard to the moderating role of emotional intelligence. Research is a descriptive-survey based on the purpose of the application and in terms of how it is collected. The statistical population of the study was employees of the welfare organization of Guilan province, numbering 588 people. Using a single-cluster randomized sampling method, 220 people from the statistical population of the study were studied through Cochran formula. The data collection tool is a standard questionnaire. The reliability of the questionnaire was estimated by Cronbach's alpha method higher than 0.7. This indicates the reliability is desirable and the validity of the questionnaire was determined by content validity and the opinion of the supervisor and the convergent validity was calculated. In order to analyze the information in the descriptive statistics section, using SPSS software and inferential statistics and hypothesis testing, structural equation modeling was used by Smart PLS software. The findings of this study show that emotional intelligence has a moderating role in influencing the dimensions of mental well-being and exclusion from the work environment in the welfare organization of Guilan province. This means that by enhancing mental well-being and emotional intelligence, the amount of exclusion from the workplace decreases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental well-being
  • emotional intelligence
  • rejection from work environment
  • Welfare organization of Guilan province
ارشدی، نسرین. پیریایی، صالحه. زارع، راضیه. 1391. نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی در رابطه بین ادراک طردشدگی در محیط کار و رفتارهای انحرافی محیط کار. علوم رفتاری. 21(3): 134-156.
ارشدی، نسرین. پیریایی، صالحه. زارع، راضیه. 1391. نقش واسطه ای ادراک طردشدگی از محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر –عضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روان شناختی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی. 1(3): 93-111. 
بشلیده، کیومرث. موسوی، سید حمید. خواجه پور، نسیم. بهارلو، مصطفی. 1395.رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی. نقش تعدیلگر سرمایه روان شناختی. فصلنامه پزوهش های نوین روانشناختی. 10(40): 173-193.
توکلی، عبداله. جمالی کاپک، شهرام. خراسانی، ویدا. 1393. طراحی مدل طردشوندگی سازمانی در بانک های منتخب. چشم انداز مدیریت دولتی. 20(6): 15-43.
حاجیها، زهره. ملا سلطانی، جمال. 1395. بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش تحلیلی با عملکرد حسابداران. 9(28): 39-52.
حسینی، میرزا حسن. دلاور، علی. احدی، حسن. ماهر، فرهاد. 1389.  عوامل تعیین کننده بهزیستی ذهنی: نقش عوامل جسمانی – روان شناختی و عوامل اقتصادی – جمعیت شناختی. خانواده و پژوهش. 1(2): 55-79.
حسن زاده، تورج. همتی، مهناز. شافعی شیراز، هاله. 1396. بررسی تاثیر کمال رفتاری بر طرد سازمانی با نقش میانجی خودشیفتگی شخصی در سازمان شبکه بهداشت حوزه غرب گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور استان گیلان. مرکز پیام نور رشت.
طاووسی، محترم. 1392. تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه ای هسته ارزشیابی های خود. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی ».38(11): 35-65.
کرمی، مهدی. ضیاء الدینی، محمد. ناظر، محمد. کرمی، ناهید. 1395. ارتباط بین ادراک طردشدگی با بی نزاکتی در محیط کار در کارکنان درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سلامت جامعه. 9(4): 72-82.
مرادیان، طاهره .حبیبی، احسان . 1396. بررسی نقش میانجی بهروزی عاطفی در رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک قوامین استان سمنان.  دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1396 .
فرهادی امجد، فرهاد. میرکمالی، سید محمد. 1395. تبیین نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن با خودکارامدی.نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. 14(4): 1181-1199.
مختاری پور، مرضیه. سیادت، سبد علی. امیری، شعله. 1385. بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثربخش گروه و پیشرفت شغلی. مطالعات مدیریت. 13(52): 41-56.
کاشف، مهدی.کاشف، نبی اله. حسینی، محبوبه. 1395. بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و ادراک طرد شدگی با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده و مبادله رهبر عضو. کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی – 1395.
 Atkinson C, Hall L, 2011. Flexible working and happiness in the NHS. Employee Relations, 33(2): 88-105.
Archer, Rachel,2018. Mood and Experience: Effects of Ostracism on Diathesis Activation.2018. Student Research Conference Select Presentations.25(4): 11-34.
 Álvarez,Nicolás Sánchez.Natalio Extremera.Pablo Fernández Berrocal.2016. The relation between emotional intelligence and subjective well-being: A meta-analytic investigation. The Journal of Positive Psychology. 11(3): 56-71.
 David, Masclet.2003.Ostracism in work teams: a public good experiment.International Journal of Manpower.24(7): 7867-887.
Dotan-Eliaz, O., Sommer, K., & Rubin, Y. 2017. Multilingual groups: Effects of linguistic ostracism on felt rejection and anger, coworker attraction, perceived team potency, and creative performance. Basic and Applied Social Psychology, 31, 363-375.
Eisenberger, N. I. 2012. Broken Hearts and Broken Bones: A Neural Perspective on the Similarities Between Social and Physical Pain. Current Directions in Psychological Science, 21(1), 42 –47.
Ferris ,D. Lance . Huiwen, Lian.Douglas J. Brown. Morrison, Rachel . 2014. Ostracism, Self-Esteem, and Job Performance: When Do We Self-Verify and When Do We Self-Enhance? ACAD MANAGE J February 1, 2015 vol. 58 no. 1 279-297
 Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J. W., & Lian, H.2008. The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 6(6), 1348-1366.
Fisher C.D, 2010. Happiness at work. International journal of management reviews, 12(4): 384-412.
 Galinha, I.  Pais-Ribeiro, J. L. 2011. Cognitive, affective and contextual predictors of subjective Wellbeing, International Journal of Wellbeing,2(1): 34–53.
Haq, I.U.2014.Workplace ostracism and job outcomes: moderating effects of psychological capital. International Conference. 7(1): 25-27.
 Hitlan, R.T., Cliffton, R.J. and DeSoto, M.C.2006. Perceived exclusion in the workplace: the mode rating effects of gender on work-related attitudes and psychological health”, North American Journal of Psychology.8(2): 217-236.
 Harris, C, Daniels ,K. Briner,R.B 2003. A daily diary study of goals and affective well-being at work, Journal of Occupational and Organizational Psychology,76, 401–410.
 Molden, D. C., Lucas, G. M., Gardner, W. L., Dean, K., & Knowles, M. L. 2009. Motivations for prevention or promotion following social exclusion: Being rejected versus being ignored. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 415-431.
 Matthew, J.M. and Terry, A.B.2014.Subjective well-being at work: disentangling source effects of stress and support on enthusiasm, contentment, and meaningfulness”, Journal of Vocational Behavior, 85(2): 204-218.
  Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, P.M.E., & Jesuino, J.C.2011. How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64 (5), 524- 532.
Rego, A, Riberio, N, Cunha, M.2011.Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors", Journal of Business Ethics 93: 215-235.
Robinson, S. L., O'Reilly, J., & Wang, W. 2017. Invisible at Work: An Integrated Model of Workplace Ostracism. Journal of Management, 39(1), 203-231.
Singeh H. Buitendach1. 2017. Happiness, work engagement and organizational commitment of support staff at a tertiary education institution in South Africa.54(23):33-45.
 
Schutte,lNicola S. Malouff,John M.2018. Emotional intelligence mediates the relationship between mindfulness and subjective well-being.50(7): 1116-1119. Personality and Individual Differences.
Wu, L.Z., Wei, L.Q. and Hui, C.2015.Dispositional antecedents and consequences of workplace ostracism: an empirical examination. Frontiers of Business Research in China5(1): 23-44.
Williams, K. D. 2011. Causes and Consequences of Ostracism. Ph.D thesis, Purdue University.
 Yang Woon Chung Ji Yeon Yang .2018. The mediating effects of organization-based self-esteem for the relationships between workplace ostracism and workplace behaviors ", Baltic Journal of Management. 12(2): 1-31.
 Yamaguchi, S., & Ura, M. (2018). Does low self-esteem enhance social pain? The relationship between trait self-esteem and anterior cingulated cortex activation induced by ostracism. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 385-391.
 Zhang ,Suchuan. Shi, Qiao.2017.The relationship between subjective well-being and workplace ostracism: The moderating role of emotional intelligence", Journal of Organizational Change Management. 30(6):978-988.