نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، کازرون، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی اثربخش سازمان‌های فضیلت‌گرا با تأکید بر بانک توسعه تعاون و با روش تلفیقی (نوع اکتشافی) در طی چهار مرحله انجام شده است: نخست به روش اسنادی، بسترها و شاخص‌های سازمان‌های فضیلت‌گرا استخراج گردیده، سپس به‌منظور تدوین نهایی شاخص‌ها از روش دلفی استفاده گردیده (41 نفر)، به‌واسطه روش تحلیل عاملی (اکتشافی) به تشخیص مؤلفه‌ها پرداخته‌شده و درنهایت مدل استخراجی به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری اعتباریابی گردیده است. جامعه آماری در دو مرحله کیفی و کمی شامل خبرگان، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان و کارشناسان بانک توسعه تعاون شهر اصفهان و پنج شهرستان استان اصفهان (160) بوده که با استفاده از تکنیک پیمایش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. درنهایت، الگوی سازمان‌های فضیلت‌گرا در بانک توسعه تعاون در قالب 10 مؤلفه رهبری مشارکتی، تیم محوری، تعهد و حمایت مدیران، پشتیبانی ساختاری، راهبردهای سازمانی، ارتباطات سازمانی، اسناد بالادستی، پویایی محیطی و زیرساخت‌های فناورانه و 67 شاخص استخراج گردیده و داده‌های گردآوری ‌شده از برازش مطلوبی در قالب مدل سازمان‌های فضیلت‌گرا برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Effective Pattern of Virtuous Organizations

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Yazdani 1
  • Shahram Hafezi 2
  • ABDOLKHALEGH GHOLAMI 3

1 PhD Student in Management, Department of Public Administration, Faculty of Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran

2 Assistant Professor, Management Department, School of Humanities, Islamic Azad University of Kazeroun, Kazeroun, Iran

3 Assistant Professor,, Management Department, Islamic Azad University of Yasouj, Yasouj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design an effective model of virtuous organizations with emphasis on the ، Cooperative Development Bank and using the integrated method (exploratory) in four stages: At first, the documents, platforms and indices of virtuous organizations were extracted, then the Delphi method (41) was used for final compilation of the indices. Factor analysis has been used to identify the components and finally the extraction model has been validated by structural equation modeling. The statistical population in qualitative and quantitative part of research consisted of experts, faculty members and staff and experts of Isfahan Cooperative Development Bank and five cities of Isfahan province (160) that were evaluated using survey technique. Finally, the model of virtuous organizations in Co-operative Development Bank was extracted in the form of 10 components of participatory leadership, core team, managers' commitment and support, structural support, organizational strategies, organizational communication, upstream documents, environmental dynamics and technological infrastructure and 67 indicators and the data collected had a good fit in the model of virtuous organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtue
  • Virtualism
  • Virtue Organizations
  • Iran Cooperative Development Bank
اسکندری، اصغر و قنبری، سیروس (1397)، ارتباط رهبری فضیلت‌گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه‌ای استقلال شغلی معلمان، علوم‌تربیتی از دیدگاه اسلام، دوره 6، شماره 11، 29-51.
حجازی‌فر، سعید و باقری‌کنی، مصباح‌الهدی (1390)، فضیلت‌های محوری در سازمان‌های فضیلت مدار، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، دوره 1، شماره 3: 117-143.
حراقی، مسعود، بحرینی‌زاده، منیجه، حراقی، مریم (1394)، ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری سازمانی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 1: 147-177.
دامغانیان، حسین، رستگار، عباسعلی، یزدانی زیارت، محمد (1396)، طراحی و تبیین مدل شایستگی در ارتباطات بین فردی سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،دوره 27، شماره 88: 143-174.
دانایی‌فرد، حسن، بیوکی امرالهی، ناهید، فانی، علی‌اصغر و رضاییان، علی (1392)، کنکاشی پیرامون پیش آیندهای مؤثر بر فرایند شکل‌گیری پدیده بهروزی سازمانی (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی)، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 6، شماره 19: 5-24.
دانایی‌فرد، حسن، باقری کنی، مصباح الهدی، حجازی فر، سعید (1394)، شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های فضیلت محور و جهادی موردپژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، مدیریت اسلامی، دوره 23، شماره 4: 45-71.
ریاحی، محمد اسماعیل، علی‌وردی‌نیا، علی‌اکبر و پورحسین، سیده زینب (1389)، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان، رفاه اجتماعی، دوره 10، شماره 39: 85-121.
زین‌آبادی، حسن، آراسته، حمیدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و دهقانی زاده، مرضیه (1397)، طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت‌سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان یزد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی یزد، دوره 13، شماره 3: 284-303.
سرلک، محمدعلی، ابوالحسنی، اصغر، رسولی، رضا و رضائی لیماهی، سیروس (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تیم محوری در سازمان‌های دولتی ایران مطالعه موردی: صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، شماره 1: 29-48.
سلطانی، مهدی، شیری، اردشیر، فرجی، الهام و همتی، امین(1397)، بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی، مطالعات منابع انسانی، سال 8، شماره30: 23-44.
ضماهنی، مجید و شکاری، حمیده (1395)، مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد، مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 3، شماره 15: 49-63.
عابدی رنانی، علی (1396)، اخلاق فضیلت سازمانی: کاربرد اخلاق فضیلت در مدیریت، معرفت، سال 26، شماره 239: 61-72.
علمی سولا، محمدکاظم و فرخ زادگان صفی‌آباد، مهین (1390)، بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی، الهیات تطبیقی، دوره 2، شماره 5: 109-130.
قلی پور، آرین (1380)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
قنبری، سیروس، درخشان، مژگان، زندی، خلیل و سیف پناهی، حامد (1395). ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه اخلاق و فضیلت سازمانی، اخلاق در علوم رفتاری، دوره 11، شماره 3، 69-76.
کاظمی، مهدی و علوی، سید بابک (1391)، چارچوبی نظری برای مطالعه رهبری هیات مدیره: رویکردی یکپارچه به رهبری عمودی و اشتراکی، علوم مدیریت ایران، دوره 7، شماره 27: 33-69.
کرسول، جان و کلارک، ویکی پلانو (1389). روش‌های تحقیق تلفیقی، ترجمه محسن نیازی و عباس زارعی، تهران: ثامن‌الحجج.
مشبکی اصفهانی، اصغر و رضایی، زینب (1393)، بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق‌خاطر کاری بر تعهد سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 22، شماره 73: 1-23.
محمدی کنگرانی، حنانه، شامخی، تقی، حسین زاده، مهناز (1390)، بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6: 149-164.
منشگر، مریم و عباسی، اسدالله (1395)، آسیب‌شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره 3، شماره 8، ص29-56.
نجف بیگی، رضا، موسی خانی، مرتضی، دانشفرد، کرم الله، دلاور، علی و همراهی، مهرداد (1393)، طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 7، شماره 24: 47-66.
Adewale, A. (2020). A Model of Virtuous Leadership in Africa: Case Study of a Nigerian Firm. Journal of Business Ethics, 161, 749-762.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F.(2008). Can Positive Employees Help Positive Organization Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors. Journal of Applied Behavioral Science, 44,48–70.
Appelbaum, S. H.,Vigneault, L., Walker, E., & Shapiro B. T. (2009). (Good) corporate governance and the strategic integration of Meso Ethics. Social Responsibility Journal, 5 (4), 525-539.
Baumeister, R.F., & Juola Exline, J. (1999). Virtue, Personality, and Social Relations: Self-Control as the Moral Muscle. Journal of personality, 67(6), 1165-1194.
Cameron, K. S., Bright, D. and Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American Behavioral scientist, 97, 722-741.
Cameron, K. S. (2010). Five keys to flourishing in trying times. Leader to Leader, 99, 99- 91.
Chiung, H. H. (2013). Shared Leadership and Team Learning: Roles of Knowledge Sharing and Team Characteristics. The Journal of International Management Studies. 8 (1), 124-133.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Depression and Anxiety, 18, 76-82.
Friedman, H. H., Friedman, I. W. and Kass-shraibman, F. (2008). Ethical Imperatives of CEO's: Creating the virtuous corporation. Journal of Business systems Governance and Ethics, 1(9), 11-91.
Hackett‚ R. D., Wang, Gordan (2012). Virtue and leadership an integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspectives on virtues. Management Decision, 50(5), 868-899.
Hendriks, M., Burger, M., Rijsenbilt, A., Pleeging, E., & Commandeur, H. (2020). Virtuous leadership: a source of employee well-being and trust.Management Research Review, 43 (5), 1-20.
Manz, C. C., Cameron, K. S., Manz, K. P., Marx, R. D., & Neal, J. (2008). The Virtuous Organization: Insights from Some of the World Leading Management Thinkers. World Scientific Publishing Company.
Michael, D.K. (2010). Shared Leadership: Is it Time for a Change? Emerging Leadership Journeys. 3 (1), 22-32.
Miriam, M, Martin, H. (2013). Shared leadership effectiveness in independent professional teams. European Management Journal. 31 (4), 423–432.
Nepean, W. (2007). Virtuous Firms Perform Better: An Empirical Investigation of Organizational Virtues and Performance. Business Post Comment.
Thompson, L. L. (2011). Making the Team: A Guide for Managers, Prentice Hall, New Jersey.
Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, M. P., & Jesuino, J. C. (2011). How Happiness Mediates the Organizational Virtuousness and Effective Commitment Relation Ship. Journal of Business Research, 29, 929-912.
Xia, L., Weizheng, C. (2013). The concept and realization of organizational virtuousness. Orient academic forum. Chengdu: Management School of Southwest University of Nationalities.
Woermann, M. (2010). A Complex Ethics: Critical Complexity, Deconstruction, and Implications for Business Ethics.Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Stellenbosch.