1. تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 9-30

10.22054/jmsd.2019.9658

ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار


2. تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123

10.22054/jmsd.2017.8444

امین نیک پور


3. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری


4. تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

دوره 23، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 19-38

سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی