1. اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای

دوره 20، شماره 60، بهار 1389، صفحه 115-124

زهره دهدشتی شاهرخ؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


2. مدلهای ورود به بازارهای بین المللی

دوره 18، شماره 55، پاییز 1386، صفحه 95-118

زهره دهدشتی شاهرخ


3. نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 23-43

زهره دهدشتی شاهرخ؛ ماندنی تونکه نژاد


4. خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران)

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 1-31

سیدمحمد اعرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


5. سنجش شیوه رهبری به عنوان عاملی موثر در بهره وری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 143-153

زهره دهدشتی شاهرخ