نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی- دانشگاه علامه طباطبائی - تهران- ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.65855.4090

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه‌ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره‌گیری از رویکرد ساخت‌گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت‌کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می‌دهند. جهت نمونه‌گیری، از نمونه‌گیری قضاوتی استفاده شد و داده‌ها با استفاده از روش داده‌بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد، عوامل زمینه‌ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت‌شناختی، حمایت‌های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان‌ها می‌تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان‌ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Underlying factors of the impact of the mentoring process on women's career advancement

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh 1
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 2
  • Mehdi Yazdanshenas 3
  • Parvaneh Bahrami 4

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 hD Student in Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the underlying factors of the impact of the mentoring on women's career advancement in Tehran Municipality.The research method used in the study was a qualitative method with an exploratory nature that is performed using Constructivist Grounded Theory method. For this purpose, eighteen interviews were conducted and analyzed using a constructivist approach.The research population consists of specialists participating in the mentoring in Tehran Municipality. For sampling, Judgmental sampling was used and data from field studies were coded using grounded theory method that consisted of four stages of coding. The analysis of the findings shows that Underlying factors of the impact of mentoring on women's career advancement include eight categories Individual requirements, Mentor requirements, demographic requirements, mentor requirements, cultural requirements, extra-organizational requirements and interpersonal requirements. Implementing mentoring can help women's career advancement in organizations. In this regard, organizations must consider the requirements for proper implementation of mentoring and improvement of results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Career advancement
  • ؛ women's career advancement
  • ؛ Barriers to women's careers
  • Mentoring process "