دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7481

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ­ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی­_پیمایشی می­باشد و درآن برای گردآوری داده­های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...  بیشتر