1. معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 99-121

علی اکبر فرهنگی؛ مجتبی اسکندری


2. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی


3. سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 155-168

علی اکبر فرهنگی


4. نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 46-56

علی اکبر فرهنگی