1. ارزیابی عملکردCRM در شرکت ایران خودرو مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

دوره 20، شماره 61، بهار 1389، صفحه 167-191

سعیده کریمی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ پیمان میراب آستانه


2. نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت

دوره 18، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 97-116

جهانیار بامداد صوفی؛ مجید سلیمی؛ سعید شهباز مرادی


3. سیستم تولید سلولی، پاسخی به نیازهای روز صنعتی کشور

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 29-54

جهانیار بامداد صوفی


4. سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 87-109

جهانیار بامداد صوفی


5. ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 1-19

جهانیار بامداد صوفی


6. اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 151-170

جهانیار بامداد صوفی