1. مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 105-132

کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ وهاب خلیلی شجاعی


2. شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 51-67

ابوالفضل کزازی؛ سید علی مرعشی


3. نگرشی کاربردی برای اجرای موثر کایزن

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 33-52

ابوالفضل کزازی