دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت
طراحی الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران.

علیرضا محمدی بجگان؛ محمد منتظری؛ یوسف احمدی

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 219-249

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.74316.4338

چکیده
  این پژوهش باروش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 22نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام پذیرفت که طی فرآیند کدگذاری تعداد436کدباز، 130تم فرعی، 18تم اصلی و6 تم هسته، استخراج و ویژگی‌های آن‌ها در کشتیرانی جنوب- خط ایران با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. نتایج نشان داد که: تعارضات مدیریتی و رفتاری، تعارضات ساختاری، ...  بیشتر

تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

محمد منتظری؛ لی لی فردوسی پور

دوره 27، شماره 90 ، دی 1397، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9395

چکیده
  عاملی که در بهبود عملکرد شغلی می­تواند موثر باشد وجود یک سازمان سالم با زیر مجموعه توانمند است. این مقاله، مبتنی بر کاری پژوهشی، با هدف بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی توانمندسازیانجام شده که به بررسی ادبیات نظری و آزمون فرضیه­های تحقیق پرداخته است.در قالب یک پیمایش، برای انتخاب نمونه از جامعه ...  بیشتر

مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری

دوره 19، شماره 57 ، خرداد 1387، ، صفحه 1-16

چکیده
  انجام موفقیت آمیز وظایف ومسئولیتهای شغلی نیروهای انسانی درسازمانها به عوامل متعددی ازجمله دانش، توانایی ها، مهارت ها و شایستگی های آنان بستگی دارد. بسیاری ازصاحبنظران مدیریت معتقدند که مزیتهای رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان ها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد. در این راستا مدیریت شایستگی یکی از مباحت مهم در حوزه مدیریت ...  بیشتر